Asseco SEE miało 17,79 mln zł zysku netto, 38,7 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 17,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,56 mln zł wobec 17,79 mln zł zysku rok wcześniej.

"Do wzrostu zysku operacyjnego w największym stopniu przyczynił się segment Rozwiązania w obszarze płatności. EBIT segmentu w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 2,8 mln euro, co oznacza wzrost o 0,7 mln euro (35%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyższy wynik segmentu wynika w największym stopniu z poprawy w linii oferującej rozwiązania eCommerce oraz w linii odpowiedzialnej za utrzymanie terminali płatniczych, gdzie dodawany jest wynik spółek Necomplus" - czytamy w raporcie.

Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął w drugim kwartale 2019 roku wynik operacyjny na poziomie 1,9 mln euro. Oznacza to wzrost o 0,6 mln euro (48%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyższy EBIT segmentu to przede wszystkim zasługa linii oferujących rozwiązania mobilne oraz uwierzytelniające. Wynik operacyjny segmentu Integracja systemów nieznacznie spadł i w drugim kwartale 2019 roku osiągnął wartość 0,6 mln euro (spadek o 0,2 mln euro). Niższy EBIT to efekt pogorszenia wyników w linii segmentu oferującej rozwiązania własne, między innymi w związku z dodaniem wyników z działalności BPO spółek Necomplus. Mimo niższych przychodów, nieznaczny wzrost wyniku operacyjnego zanotowała linia segmentu oferująca rozwiązania stron trzecich i usługi integracyjne. Spółki Grupy Necomplus wypracowały w drugim kwartale 2019 roku zysk operacyjny w kwocie 363 tys. euro, przy czym na poziomie skonsolidowanym został on dodatkowo obciążony amortyzacją relacji z klientami, wyodrębnionych w procesie nabycia, w kwocie 116 tys. euro, wymieniono także.

Skonsolidowana wartość EBITDA Grupy ASEE za drugi kwartał 2019 roku wyniosła 38,7 mln zł, co oznacza wzrost o 9,4 mln zł (32%) w stosunku do roku poprzedniego. Wartość EBITDA wyrażona w euro wzrosła o 2,2 mln (33%) i osiągnęła poziom 9 mln euro.

Wzrost EBITDA był efektem poprawy wyników w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności oraz Rozwiązania w sektorze bankowym. Wartość EBITDA segmentu Integracja systemów w drugim kwartale 2019 roku nieznacznie spadła. Należy zwrócić uwagę, że na wyniki za drugi kwartał 2019 roku, szczególnie na poziomie EBITDA, wpływ miała nowa prezentacja umów leasingu, zgodna z MSSF 16. Pozytywny wpływ nowego standardu na wartość EBITDA w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 2,9 mln zł (671 tys. euro), zaznaczono także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 198,16 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 158,74 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży wyrażone w zł wyniosły 198,2 mln, co oznacza wzrost o ponad 39 mln (prawie 25%) w stosunku do drugiego kwartału 2018 roku. Przychody wyrażone w euro wyniosły 46,3 mln, po wzroście o 9,3 mln (ponad 25%). Wartość sprzedaży wzrosła we wszystkich trzech segmentach działalności Grupy ASEE, przy czym w największym stopniu wzrost ten był zasługą segmentu Rozwiązania w obszarze płatności. Przychody segmentu Rozwiązania w obszarze płatności w drugim kwartale 2019 roku wyniosły 19,7 mln euro, co oznacza wzrost o 6,3 mln euro (prawie 48%). Znaczna część wzrostu sprzedaży segmentu dotyczyła linii odpowiedzialnej za utrzymanie terminali płatniczych, gdzie dodawana jest większość przychodów Grupy Necomplus" - czytamy w raporcie.

Konsolidację wyników spółek Necomplus rozpoczęto z dniem 1 lutego 2019 roku. Przychody Grupy Necomplus za drugi kwartał 2019 roku wyniosły 8,3 mln euro i w dużej części zostały rozpoznane w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności, a w mniejszej w segmencie Integracja systemów. Poza linią odpowiedzialną za utrzymanie terminali płatniczych, przychody segmentu Rozwiązania w obszarze płatności rosły również w liniach odpowiedzialnych za eCommerce oraz za przetwarzanie transakcji płatniczych (processing), podano także.

"Spadek przychodów w drugim kwartale zanotowała linia oferująca usługi związane z utrzymaniem bankomatów. Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął w drugim kwartale 2019 roku sprzedaż na poziomie 10,7 mln euro, co oznacza wzrost o 1,9 mln euro (22%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyższe przychody zanotowały wszystkie linie segmentu: rozwiązania mobilne, rozwiązania uwierzytelniające oraz centralne systemy bankowe i inne oprogramowanie. Przychody ze sprzedaży segmentu Integracja systemów wzrosły w drugim kwartale 2019 roku o 1 mln euro (7%) i osiągnęły wartość 16 mln euro. Wyższą sprzedaż odnotowano w linii segmentu oferującej rozwiązania własne, między innymi za sprawą dodania przychodów z działalności BPO hiszpańskiej i portugalskiej spółki Necomplus. W tym samym czasie spadły przychody linii segmentu odpowiedzialnej za odsprzedaż infrastruktury i rozwiązań stron trzecich oraz usługi integracyjne" - czytamy dalej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 35,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 376,97 mln zł w porównaniu z 297,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 34,54 mln zł wobec 15,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)