Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Mabionu zdecydują o emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz o emisji warrantów subskrypcyjnych serii C bez prawa poboru, do objęcia których uprawniony jest wyłącznie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 29 listopada.

"Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 40 283,50 zł w drodze emisji nie więcej niż 402 835 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 40 283,50 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii T Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu – posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały" - czytamy w projekcie uchwały.

Mabion podał, że środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, w tym rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz mocy wytwórczych spółki.

Uprawnionymi do objęcia akcji serii T będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych.

"Emisja warrantów subskrypcyjnych może nastąpić nie później aniżeli w dniu 30 czerwca 2020 r. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest wyłącznie Europejski Bank Inwestycyjny " - czytamy także.

Kilka dni temu Mabion poinformował, że uzgodnił z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) warunki udzielenia niezabezpieczonego kredytu wypłacanego w trzech transzach do łącznej kwoty 30 mln euro. Warunkiem udostępnienia (wypłaty) finansowania przez EBI jest m.in. emisja przez spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C, które zostaną objęte przez EBI i będą uprawniać do objęcia akcji serii T spółki stanowiących 2,85% kapitału zakładowego spółki na dzień emisji.

Wówczas podano, że spółka zwoła w najbliższym czasie nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz EBI. Emisja warrantów subskrypcyjnych na rzecz EBI stanowi element wynagrodzenia dla EBI za udostępnienie finansowania i umożliwia znaczące obniżenie bieżących kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do standardowych produktów kredytowych udostępnianych przez instytucje finansowe.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

(ISBnews)