Warimpex miał 39,08 mln euro zysku netto, 43,52 mln euro EBITDA w III kw.Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Warimpex odnotował 39,08 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,58 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wyniki uzyskane w III kwartale potwierdziły skuteczność naszej strategii, koncentrującej się na ukończeniu bieżących projektów deweloperskich, nabywaniu aktywów generujących przepływy pieniężne z potencjałem na przyszłość oraz umacnianiu źródeł przychodów. Mocną stroną Warimpeksu jest również połączenie długoterminowego planowania i krótkich ścieżek decyzyjnych w ramach rodzinnego przedsiębiorstwa, z elastycznością i transparentnością spółki giełdowej" - powiedział prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 39,92 mln euro wobec 1,41 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 43,52 mln euro wobec 1,46 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,11 mln euro w III kw. 2019 r. wobec 7,23 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 53,02 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,04 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23,34 mln euro w porównaniu z 21,63 mln euro rok wcześniej.

"Przychody hoteli ze sprzedaży spadły w porównaniu z okresem ubiegłorocznym o 23% do 7,4 mln euro. Jest to głównie efekt sprzedaży spółki prowadzącej Hotel Dvořák, która nastąpiła pod koniec lutego 2019 r. Nowy hotel w Darmstadt został otwarty na początku września, a więc nie wygenerował jeszcze istotnych przychodów w ramach wyniku za trzeci kwartał 2019. Segment wynajmu nieruchomości biurowych zanotował natomiast wzrost przychodów ze sprzedaży z 11,3 mln euro do 14,3 mln euro . Na taki wynik wpłynął w znaczącym stopniu zakup biurowca B52 w Budapeszcie w maju 2018, ukończenie obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w październiku 2018 oraz ukończenie i otwarcie biurowca Mogilska 43 w Krakowie w maju 2019. Łączne przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2019 wzrosły do 23,3 mln euro, przy czym koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży pozostał niezmieniony na poziomie 9,2 mln euro. Przychód ze sprzedaży brutto wyniósł 14,1 mln euro - w porównaniu do 12,4 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku" - czytamy także.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku Warimpex sprzedał hotele Vienna House Dream Castle i Vienna House Magic Circus w Paryżu, spółkę prowadzącą hotel uzdrowiskowy Dvořák w Karlovych Varach i biurowiec w Budapeszcie. Pozwoliło to uzyskać wynik na transakcjach sprzedaży w wys. 27,9 mln euro. W ubiegłym roku Warimpex sprzedał też nieruchomość rezerwową położoną w Budapeszcie za 5,4 mln euro. Nieruchomość ta została już wcześniej wyceniona w cenie sprzedaży, a więc w porównywalnym okresie transakcja nie przyniosła zysku, przypomniano także.

Zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, odpisów amortyzacyjnych i wyniku z wyceny (EBITDA) wzrósł z 4,4 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku do 53,4 mln euro w okresie I-III kw. Powodem tego był przede wszystkim wynik uzyskany na sprzedaży nieruchomości i zysk bilansowy w wys. 20,4 mln euro z tytułu wykupu pożyczek byłych udziałowców mniejszościowych rosyjskiej spółki należącej do grupy. Wskaźnik EBIT wzrósł z 4,2 mln euro do 56,6 mln euro. Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości wzrosły z -0,2 mln euro do 3,1 mln euro. Wynik z wyceny nieruchomości biurowych wyniósł ok. 3,4 mln euro, natomiast w trzecim kwartale ubiegłego roku było to 0,1 mln euro, podano również.

Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) wzrósł z -10,6 mln euro do 4,5 mln euro. Wartość ta obejmuje dodatnie różnice kursowe w wys. 7,8 mln euro, które w ubiegłym roku były ujemne i w porównywalnym okresie wyniosły -8,6 mln euro. Poprawił się również wynik finansowy netto okresu (ogółem): w bieżącym okresie wynosi on 57,5 mln euro, natomiast w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku uzyskano -6,5 mln euro. Wzrost ten jest przede wszystkim efektem przychodów ze sprzedaży nieruchomości, zysku bilansowego i dodatnich różnic kursowych, podsumowano.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w euroopie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)