Komputronik złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego


Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Komputronik oraz jego spółka zależna Komputronik Biznes, mając na celu ochronę wierzycieli, pracowników i majątku spółek, ostrożnościowo złożyły w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec obu podmiotów, podała spółka.
"Wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego, emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m.in. przewidział wdrożenie środków restrukturyzacyjnych w postaci:
Skrócenia czasu rotacji należności,
Modyfikacji limitów ubezpieczenia należności dla dostawców emitenta,
Zwiększania udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży w całkowitej sprzedaży w połączeniu z przebudową oferty handlowej (koncentracja na strategicznych kategoriach produktowych),
Odstąpienia od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z działalnością operacyjną emitenta,
Restrukturyzacji zobowiązań emitenta poprzez:
umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu,
umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach,
umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów,
Redukcji zatrudnienia na poziomie około 20%,
Redukcji pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w postaci:
zmniejszenia wykorzystywanej powierzchni magazynowej wynajmowanej (wydzierżawianej) ,
oddania w najem (dzierżawę) części powierzchni własnych,
redukcji funduszy wynagrodzeń,
ograniczenia kosztów reklamy i marketingu,
ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci agencyjnej" - czytamy w komunikacie.
Tożsame z Komputronikiem środki restrukturyzacyjne w ramach wstępnego planu restrukturyzacyjnego zaproponował Komputronik Biznes, podkreślono.
Jak wyjaśniła spółka, wszczęcie postępowania sanacyjnego wobec emitenta, jak również spółki Komputronik Biznes miało na celu uniknięcie potencjalnej niewypłacalności obu najistotniejszych podmiotów grupy kapitałowej Komputronik (w świetle braku pewności co do zachowania się instytucji finansujących na skutek wydania negatywnych decyzji podatkowych), tak, aby uzyskać możliwość zrestrukturyzowania i uzyskania samodzielności finansowania obu podmiotów, a także wypracowania propozycji układowych z wierzycielami.
"Emitent zamierza prowadzić możliwie niezachwianą działalność operacyjną - szczególnie w zakresie obsługi klientów w kluczowych kanałach sprzedaży - do czasu uzyskania decyzji podatkowej uchylającej (bądź zmieniającej) decyzje organu I instancji przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W opinii doradców podatkowych emitenta może to nastąpić w terminie od 6 do 12 miesięcy. Uchylenie decyzji byłoby istotną przesłanką powodującą możliwość odzyskania finansowania działalności handlowej emitenta i pozwoliłoby na podjęcie działań zmierzających do zakończenia procesu sanacji i pełne lub częściowe zaspokojenie wierzycieli" - czytamy dalej.
Komputronikowi oraz spółce Komputronik Biznes przysługuje przy tym prawo zawieszenia lub wycofania wniosków, co mogłoby mieć miejsce w przypadku pozytywnego przebiegu rozmów z instytucjami finansującymi, o ile wydarzyłoby się to w krótkiej perspektywie czasowej oraz przy zagwarantowaniu kontynuacji finansowania na satysfakcjonującym dla grupy kapitałowej Komputronik poziomie, podsumowano.
Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)