"Na wynik finansowy netto w 2019 r. składały się zyski netto 570 banków w kwocie 15,9 mld zł oraz straty netto 30 banków (16 komercyjnych, w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych oraz 14 banków spółdzielczych) o wartości 1,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Wynik działalności bankowej wyniósł 70,65 mld zł, tj. o 9,7% więcej niż w 2018 r. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 9,8% do poziomu 49,04 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł się o 8,4% do 13,32 mld zł.

"Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. największą pozycją aktywów sektora bankowego były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 71,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 86,1% pasywów. Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 10,6%" - czytamy dalej.

Suma bilansowa banków zwiększyła się o 5,6% i wyniosła 1 992,4 mld zł, podał Urząd.

"Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,4% do kwoty 1 131,0 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 9,6% do 1 262,3 mld zł" - czytamy dalej.

"Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (53,6%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (w tym 98,3 mld zł powiązane z kursem CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych stanowiły łącznie 82,8% kredytów gospodarstw domowych" - podał Urząd.

Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,7 pkt proc. (do 33,3%). Udział depozytów terminowych w depozytach tych dwóch sektorów osobno obniżył się odpowiednio o 3,4 pkt proc. i 9 pkt proc. (do 34% i 23,1%), podał też GUS.

Działalność operacyjną w końcu grudnia 2019 r. prowadziło 600 banków, tj. o 12 mniej niż rok wcześniej. Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się o 1 i wyniosła 62 banki, podano także w materiale.