Podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności (według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w tej ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.), przysługuje prawo do ulgi podatkowej. Chodzi o odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Po upływie umownego okresu systematycznego oszczędzania kasa mieszkaniowa zawiadamia (w ciągu miesiąca) posiadacza rachunku o nabyciu przez niego uprawnień do otrzymania kredytu. Na wniosek posiadacza rachunku kasa mieszkaniowa zawiera z nim umowę kredytową i udziela kredytu na cele mieszkaniowe w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku. Kasa mieszkaniowa udziela kredytu, jeżeli spłata kredytu została zabezpieczona hipotecznie lub w inny sposób określony w umowie kredytowej.

Aby skorzystać z ulgi odsetkowej, kredyt lub pożyczkę trzeba wydać na cel określony w umowie, którym może być nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.