"W 2009 roku tempo wzrostu PKB będzie zdecydowanie niższe niż w roku ubiegłym i wyniesie średnio ok. 0,8 proc.; wyraźnie obniży się również tempo wzrostu popytu krajowego i wszystkich jego składowych" - napisali ekonomiści w najnowszym raporcie INE PAN.

"W 2009 roku gospodarka Polski będzie rozwijała się w tempie najniższym od ponad 15 lat, wyraźne symptomy osłabienia koniunktury zaobserwowano już w I kwartale, gdy według przybliżonych szacunków PKB wzrósł o 1,4 proc. Kolejne kwartały przyniosą dalsze spowolnienie. Zgodnie z modelem prognostycznym INE PAN, w II kwartale wzrost PKB wyniesie 0,8 proc., a w kolejnych kwartałach ustabilizuje się na poziomie ok. 0,6 proc." - dodają.

Zdaniem ekonomistów, w tym roku sytuacja na rynku pracy pogorszy się.

"Pod koniec roku należy spodziewać się wzrostu bezrobocia do poziomu ponad 13 proc. (bezrobocie rejestrowane), bezrobocie liczone według BAEL przekroczy 11 proc." - podano.

W 2009 roku, zgodnie z prognozami INE PAN, zostanie zahamowany wzrost dynamiki inflacji, jaki obserwowano w 2008 roku.

"Na koniec bieżącego roku inflacja spadnie do poziomu odpowiadającego dokładnie celowi inflacyjnemu NBP 2,5 proc., co sprawi, że obniżeniu powinny również ulec stopy procentowe" - podaje Instytut.

"W bieżącym roku presja inflacyjna powinna ulec złagodzeniu, z jednej strony ze względu na spowolnienia gospodarcze, z drugiej zaś ze względu na podwyżki stóp procentowych, które miały miejsce w 2008 roku" - dodają autorzy badań.

Ich zdaniem, bardzo słaba koniunktura oraz brak presji na wzrost płac powinny skłonić RPP do kontynuowania w tym roku procesu obniżania stóp procentowych.

"Zgodnie z opinią ekspercką, pierwsza obniżka (stóp procentowych - PAP) o 0,25 pkt proc. nastąpi już w II kw. 2009 roku, a kolejnej, również o 0,25 pkt proc., należy spodziewać się w III kw." - napisano w raporcie.