Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami, spółka wypłaci akcjonariuszom 24 zł dywidendy na akcje, co razem z wcześniej wypłaconą zaliczką (9 zł) daje 33 zł na jedną akcję.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 33,00 zł (...) mając na względzie fakt, iż (...) spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 92 442 tys. zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 9,00 zł za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 246 512 tys. zł, tj. kwota 24 /dwadzieścia cztery/ złote za jedną akcję" - czytamy w treści uchwały.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 296,60 mln zł zysku netto wobec 372,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec miała 318,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 398,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 3605,94 mln zł wobec 3631,09 mln zł rok wcześniej.

Z zysku za 2010 r. spółka wypłaciła 65 zł dywidendy na jedną akcję również w dwóch transzach. W pierwszej akcjonariusze otrzymali po 20 zł dywidendy na akcję, zaś w drugiej po 45 zł na akcję.