„Połączenie przeprowadzone zostanie (…) przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółka przejmująca dysponuje 100% akcji w kapitale zakładowym spółki przejmowanej) oraz bez wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej. Z uwagi na przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, bez poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta" – czytamy w komunikacie.

Zarząd Internet Group stwierdził, że pozwoli to na osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno - organizacyjnych, a także realizację celów długookresowych, którymi są przede wszystkim osiągnięcie dodatkowych synergii w działalności operacyjnej oraz uzyskanie efektywności w zarządzaniu kapitałem obrotowym.

„Mając na uwadze, iż spółka przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, nie zachodzi konieczność dokonywania nowej emisji akcji, co pozwoli na zachowanie wysokości kapitału zakładowego spółki przejmującej na dotychczasowym poziomie (44.523.051,10 zł, który składa się z 445.230.511 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda)" – podano również.

Internet Group jest podmiotem inwestycyjnym, angażującym się w rozwijanie przedsięwzięć typu greenfield jak również w inwestycje private equity oraz venture capital. Główne obszary zainteresowań biznesowych spółki przejmującej to nowe technologie, telekomunikacja (TMT), usługi finansowe, branża energetyczna, nieruchomości, a także inne obszary gospodarki.

W Investments specjalizuje się m.in. w pozyskiwaniu kapitału, IPO oraz doradztwie biznesowym, zwłaszcza w zakresie restrukturyzacji procesów zarządzania oraz optymalizacji strategii dalszego rozwoju. Działalność firmy koncentruje się również wokół aktywnego uczestnictwa w transakcjach fuzji i przejęć. Ponadto, W Investments jest podmiotem zarządzającym WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.