Grupa Kęty

Zarząd Grupy Kęty podjął decyzję o podwyższeniu rekomendowanego wcześniej poziomu wypłaty dywidendy za 2013 rok do 10,0 zł z 7,0 zł wcześniej na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>

Neuca

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał warunkową zgodę na transakcję nabycia przez Neukę 100 proc. akcji spółki ACP Pharma. Neuca musi jednak sprzedać jedną z hurtowni, znajdującą się w Bydgoszczy, poinformował Urząd w komunikacie. >>>>

mBank

Akcjonariusze mBanku podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 716,9 mln zł, tj. 17,0 zł na akcję z zysku za 2013 rok, poinformował bank. >>>>

Action

Action zwiększył zaangażowanie w Devil GmbH, nabywając pozostały pakiet 800 udziałów, a tym samym stał się jedynym właścicielem spółki. Zdecydował również o zmianie nazwy na Action Europe GmbH, podała firma. Cena za zakupione udziały wyniosła 1 mln euro. Action tłumaczy, że podjęte działania wpisują się w jej strategię, której jednym z głównych celów jest dynamiczny rozwój grupy kapitałowej poprzez zbudowanie silnego dystrybutora w Niemczech. "Chcemy dać rynkowi gwarancję budowania silnej, profesjonalnej organizacji, opartej o globalne standardy dystrybucji i silne partnerstwo z producentami funkcjonującymi na rynku niemieckim oraz klientami. Pierwsze miesiące funkcjonowania Devil GmbH potwierdziły trafność decyzji o wejściu na rynek niemiecki" - powiedział prezes Action Piotr Bieliński.

LiveChat Software

Cena akcji sprzedawanych w pierwotnej ofercie publicznej spółki LiveChat Software, wyniesie 18,5 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 59,9 mln zł. Kapitalizacja spółki, według tej ceny, to ponad 476 mln zł, podała firma. >>>>

Eurocash

Zarząd Eurocash podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenie 90,77 mln zł z zysku za 2013 r., wynoszącego 90,92 mln zł, oraz 19,80 mln zł przeniesionych z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,79 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Asbis

Asbis odnotował 12,67 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 9,01 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polimex

Polimex-Mostostal zawarł ze spółką TMT Trading przedwstępną, warunkową umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. Zakładu Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem za 7,45 mln zł, podała spółka. "Cena sprzedaży zakładu wynosi: PLN 7.450.000,00 przy założeniu utrzymywania uzgodnionej między stronami wartości księgowej zapasów zakładu na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży zakładu z możliwością jej odpowiedniej korekty w uzgodnionym pomiędzy stronami zakresie, w przypadku, w którym wartość zapasów zakładu okaże się odbiegać od wartości uzgodnionej pomiędzy kupującym i spółką. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zakładu powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 września 2014 roku" – czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka podpisał aneks do umowy z EDF Paliwa (dawniej Energokrak) na sprzedaż węgla, przedłużając termin obowiązywania umowy o rok - do końca 2017 r. i jej wartość o 22,1% - do 832 mln zł netto, podała spółka. "W wyniku zawarcia aneksu, strony: przedłużyły okres obowiązywania Umowy do dnia 31.12.2017 r. (uprzednio 31.12.2016 r.); ustaliły warunki dostaw w latach 2014 - 2017 (w tym wolumeny ilościowe oraz zasady ustalania cen dostaw); cenę dla dostaw w roku 2015 obowiązującą w I półroczu" - czytamy w komunikacie. W wyniku zawarcia aneksu szacowana wartość całej umowy wynosi obecnie 832 mln zł netto tj. o 22,1% więcej w stosunku do wartości zamieszczonej w raporcie z 31 października 2013 r., podano także.

CUBE.ITG

Akcje spółki CUBE.ITG zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy po cenie 0,71 zł, tj. o 1,4% powyżej kursu odniesienia (0,70 zł - tj. kursu zamknięcia notowań na NewConnect z poprzedniego dnia). >>>>

Merlin.pl

Merlin.pl wynajmie 13 tys. m2 powierzchni w centrum logistycznym Good Point Puławska w Łubnej pod Warszawą, podało Panattoni Europe, które odpowiedzialne jest za komercjalizację obiektu. "Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce podpisał umowę najmu na powierzchnię w Good Point Puławska. Nowym klientem centrum dystrybucyjnego, należącego do funduszu inwestycyjnego AEW Europe, jest sklep internetowy Merlin.pl. Przeprowadzona przez dewelopera komercjalizacja objęła ponad 13 000 m2 powierzchni" - czytamy w komunikacie.

Kruk

Kruk zainwestował 230 mln zł w portfel wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej około 710 mln zł, zakupiony od Getin Noble Banku. Inwestycja stanowi największy nakład na pojedynczy portfel wierzytelności w historii grupy i jest jednocześnie oficjalnym otwarciem na nowy segment rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, podała firma. Nabyty portfel stanowi 63% nakładów poczynionych w całym 2013 roku, kiedy grupa zainwestowała 367 mln zł w nowe portfele wierzytelności. W tym samym roku spłaty z nabytych portfeli wyniosły 538 mln zł w porównaniu do 451 mln zł rok wcześniej.

PKN Orlen

Fitch Ratings nadał rating A-(pol) emisji krajowych obligacji PKN Orlen o wartości 200 mln zł, podała agencja. Jest to piąta transza obligacji w ramach programu o wartości 1 mld zł, podkreśla Fitch. >>>>

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w marcu br. 2,30 USD/b wobec 1,70 USD/b miesiąc wcześniej i w porównaniu do 5,40 USD/b przed rokiem, podała spółka na stronie internetowej. Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 0,80 USD/b, 1,50 USD/b i 2,20 USD/b. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 751 euro/ t, 753 euro/ t i 755 euro/ t, poinformował również koncern.

PKN Orlen uruchomił piątą serię papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych na kwotę 200 mln zł, poinformowała spółka. W emisji serii E zostanie zaoferowanych 2 mln niezabezpieczonych obligacji o wartości 100 zł każda.>>>>

Tauron

Tauron Wytwarzanie podpisał z GAZ-System umowę dotyczącą przyłączenia do sieci przesyłowej jednostki parowo-gazowej o mocy 413 MW, która powstanie na terenie Elektrowni Łagisza, poinformował wiceprezes Tauron Polska Energia Stanisław Tokarski. Przyłączenie zostanie zrealizowane w ciągu 52 miesięcy. "Podpisanie umowy o przyłączenie to kluczowy element harmonogramu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza. Nowy blok będzie zużywał nawet do 80 tys. m3 gazu na godzinę, dlatego zagwarantowanie możliwości niezawodnego dostarczania paliwa jest dla tego projektu bardzo ważne" - powiedział Tokarski, cytowany w komunikacie. Spółka podała, że nowy blok energetyczny w Elektrowni Łagisza będzie nowoczesnym źródłem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 413 MW. Będzie to jedna z największych inwestycji Grupy Tauron w województwie śląskim i jeden z największych tego typu projektów realizowanych obecnie w Polsce. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, blok rozpocznie pracę w 2018 r.

Milkiland

Polska spółka zależna Milkiland Group – Ostrowia – została dołączona do rejestru firm, których towary mogą być eksportowane do wspólnego obszaru celnego Białorusi, Kazachstanu i Rosji, poinformował prezes Anatoliy Yurkevych.>>>>

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez LPP w marcu br. wzrosły o ok. 25% r/r do ok. 357 mln zł, podała spółka. "Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63% i była wyższa od zrealizowanej w marcu roku poprzedniego o ok. 1 punkt procentowy" - czytamy w komunikacie. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia - marca 2014 r, wyniosła ok. 943 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 26% r/r, podano także.

Marka

Zarząd spółki Marka podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii D o wartości do 3 mln zł w trybie niepublicznym, podała spółka. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności i spłatę wybranych zobowiązań. "Przedmiotem emisji obligacji przez spółkę jest maksymalnie 3.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii D, zabezpieczonych na zmiennym zbiorze wierzytelności, w skład którego będą wchodzić obecne i przyszłe należności z tytułu udzielonych przez spółkę pożyczek pieniężnych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł każda" - czytamy w komunikacie. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej emitenta poprzez zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycyjnego oraz na spłatę wybranych przez spółkę po emisji zobowiązań oprocentowanych spółki, podano także.

Sygnity

Sygnity zawarło umowę ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów – Ośrodek Przetwarzania w Radomiu, podała spółka. Maksymalna wartość umowy wynosi 29,4 mln zł. "Umowa będzie realizowana poprzez dostawę sprzętu IT oraz niezbędnego oprogramowania wraz z usługami towarzyszącymi tj. rozbudowę informatycznej infrastruktury technicznej i oprogramowania, opartej na koncepcji chmury obliczeniowej, szkoleniami oraz świadczeniem usług asysty technicznej" - czytamy w komunikacie. W terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji na zrealizowanie w ramach przedmiotu umowy projektów: "Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC)", "Program e-Cło", "e-Budżet" ("Projekty"). W dniu 1 kwietnia 2014 roku zamawiający złożył spółce oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w całości (tj. dla wszystkich Projektów), podano także.

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za marzec 2014 wyniosły 188,3 mln zł i były wyższe o 97,8% licząc rok do roku, poinformowała spółka. „Przychody za okres styczeń - marzec wyniosły 361,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o 63,4%" – podano w komunikacie. Przychody ze sprzedaży detalicznej za marzec wyniosły 182,6 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 102,4%, narastająco za okres styczeń - marzec wyniosły 344,5mln zł i były wyższe o 66,7% w stosunku do tego samego okresu 2013 r., podano także.