"Zgodnie z uchwałą nr 5 walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć cześć kapitału zapasowego w kwocie 966 344,41 zł, na wypłatę dywidendy. Zgodnie z uchwałą nr 6 walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto spółki wypracowanego w roku 2013 w kwocie 1 176 837,44 zł do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy" - głosi komunikat.

Łączna kwota dywidendy wynosi 2 143 181,85 zł i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2013, powiększoną o kwotę 966 344,41 zł przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku spółki. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,05 zł.

Ponadto spółka ustaliła dzień dywidendy na 1 lipca 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 lipca 2014 r.

W 2013 r. spółka miała 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 4,32 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 1,18 mln zł wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego.