Zarząd Pragmy Inkaso rekomenduje przeznaczenie 3,68 mln zł na dywidendę za 2013 rok, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Pragma Inkaso S.A. w zakresie wypracowanego przez spółkę w 2013 r. zysku w wysokości 6.581.805,22 zł rekomenduje:
- przeznaczenie kwoty 3.680.000 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (w wysokości 1 zł na każdą akcję)
- przeznaczenie pozostałej kwoty na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - głosi komunikat.

Pragma Inkaso odnotowało 3,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 9,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 6,58 mln zł wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W jej skład wchodzą spółki Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Collect i Pragma Inwestycje.