Zysk operacyjny wyniósł 1,55 mln zł wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,94 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 14,24 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2015 r. grupa powiększyła portfel posiadanych wierzytelności o jeden pakiet o wartości nominalnej 15,5 mln zł. Oznacza to utrzymanie udziału nowych inwestycji w portfelu na poziomie niezmienionym w stosunku do I kw. ub. roku.  Dopiero po odzyskaniu wysokiej sprawności operacyjnej pozwalającej na wypracowywanie satysfakcjonujących zwrotów na inwestycjach grupa planuje odstąpienie od przyjętej w ostatnich latach rozważnej polityki w zakresie zakupów portfeli wierzytelności.

"W wynikach pierwszego kwartału widoczny jest efekt zmiany modelu operacyjnego, którego należało się spodziewać. Choć na odnotowaną dynamikę przychodów miał oczywiście wpływ niewielki poziom inwestycji zrealizowany przez nas w ostatnich latach, to na ich wielkość rzutują także inne czynniki. Po wprowadzeniu polityki porozumień ratalnych z osobami zadłużonymi, kwoty, które wcześniej odzyskiwaliśmy jednorazowo w całości poprzez sąd i komornika, są obecnie regulowane w ratach, według harmonogramu dogodnego dla osoby dokonującej spłaty. Co ważne, dzięki zastosowaniu ugód ratalnych możemy liczyć na wyższe łączne odzyski z windykacji, jednak są one rozłożone w czasie" - powiedział wiceprezes Presco Wojciech Andrzejewski, cytowany w komunikacie.

Według danych na koniec marca br., potencjał spraw do odzyskania z posiadanego przez grupę portfela wierzytelności wynosił 2,65 mld zł, dodał.

Spółka podała, że optymalizacja modelu operacyjnego przełożyła się na znaczące obniżenie kosztu własnego sprzedaży w I kw. o 4,92 mln zł w skali roku. Nakłady poniesione na postępowania sądowo-egzekucyjne od stycznia do marca br. wyniosły 0,92 mln zł i były o 88% r/r. 

"Dzięki optymalizacji modelu operacyjnego w pierwszym kwartale roku odnotowaliśmy poprawę rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. Rentowność brutto wzrosła do 23,1% wobec 17,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku, a na poziomie netto odnotowaliśmy wzrost rentowności o 5,1 pkt proc. w ujęciu rok do roku. Nie są to jeszcze wartości, jakimi mogliśmy poszczycić się kilka lat temu, ale maszyna dopiero ruszyła. Poprawa rentowności oznaczać będzie większą skłonność do zakupów, które bez wątpienia są nam potrzebne, aby powrócić na ścieżkę wzrostów" - podkreślił Andrzejewski. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,6 mln zł wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej.

Presco Group jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.