"Spółki celowe będą z kolei przedmiotem lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN). Emitent zapewni kontrolę oraz właściwe funkcjonowanie struktury poprzez odpowiedni udział w procesie zarządczo-decyzyjnym podmiotów" - czytamy w komunikacie.

W ramach docelowego modelu reorganizacji planowane jest przeniesienie przez grupę Briju części działalności do struktury kontrolowanej przez FIZAN, który będzie pośrednim (poprzez strukturę opartą na celowych spółkach prawa luksemburskiego) inwestorem w zespole spółek operacyjnych realizujących politykę biznesową grupy Briju, podała spółka.

"Implementacja założeń restrukturyzacji ma również zapewnić zachowanie pełnej kontroli przez spółkę nad działalnością spółek funkcjonujących w strukturze FIZAN, między innymi poprzez:

- prawo do decydowania przez emitenta o wszelkich czynnościach względem lokat funduszu,
- prawo emitenta do przedkładania funduszowi wiążących instrukcji co do sposobu głosowania podczas walnych zgromadzeń spółek działających w strukturze funduszu,
- wymóg zgody emitenta na zmianę zapisów statutu funduszu,
- uzyskanie zgody emitenta przy podejmowaniu przez fundusz decyzji inwestycyjnych oraz przy zawieraniu, zmianie lub rozwiązaniu umów na usługi świadczone na rzecz funduszu" - czytamy także.

Jak podaje spółka, podjęcie decyzji o wprowadzeniu zmian organizacyjnych zostało poprzedzone uzyskaniem interpretacji indywidualnej uwzględniającej kluczowe dla reorganizacji kwestie podatkowe.

"Planowana reorganizacja nie będzie wpływać istotnie na prezentację przez grupę kapitałową Briju S.A. skonsolidowanych wyników finansowych" - napisano także w komunikacie.

Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wysokiej jakości wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Spółka zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2014 r.