Spółka prognozuje, że jej jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosą 1 076,0 mln zł w 2016 r. , a na poziomie skonsolidowanym wyniosą 1 122,3 mln zł.  

"Przy sporządzaniu prognozy na 2016 rok założono, że do końca roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności" - czytamy w komunikacie. 

Spółka podkreśliła, że będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych. 

Prognoza, zarówno w części dotyczącej spółki Elektrobudowa, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe – tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 43,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 932,42 mln zł w porównaniu z 756,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 42,93 mln zł wobec 20,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2014 r. jej przychody wyniosły 1,11 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.