Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA") poinformował, że w dniu 18 marca 2016 roku Przemysław Dąbrowski i Paweł Surówka złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU SA z dniem 18 marca 2016 roku. Powodów rezygnacji nie podano.

Na miejsce tych osób, z dniem 22 marca, rada nadzorcza PZU powołała Sebastiana Klimka i Macieja Radkiewicza.

Powołania następują na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu PZU SA:

Sebastian Klimek jest absolwentem University of North Florida - Bachelor of Business Administration in International Business. Obecnie uczestnik studiów Executive Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 2000 audytor w Dziale Bankowości KPMG Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2001 odbył praktykę w dziale sekcji do współpracy międzynarodowej w Europie Centralnej w Jackson Associates Consulting Co. w USA. W latach 2003-2005 Internal Auditor w Philips Polska Sp. z o.o., gdzie prowadził znaczące audyty wewnątrz wszystkich Departamentów Produktowych Philipsa (Consumer Electonics, Lighting, Medical Systems) w całej Europie.

Następnie w latach 2005-2007 kontynuował karierę zawodową jako Audit Supervisor - Philips Electronics w Philips North America w USA, gdzie zarządzał dużymi projektami SoX w największych jednostkach Philips North America oraz przedstawiał odpowiednie rekomendacje oraz procedury do wdrożeń w spółkach handlowych i produkcyjnych według wymagań The Sarbanes-Oxley Act z roku 2002. Następnie w latach 2007-2009 pełnił kolejno funkcje Audit Manager Americas - Sector Philips Healthcare w Philips North America, Menadżera Projektu dla Funkcji Kadr - Sector Philips Healthcare w Philips Healthcare USA, Senior Financial Analyst w Centarli Philips Healthcare.

Od sierpnia 2009 roku do lutego 2014 roku zajmował kolejno stanowiska Business Controller Africa - Philips Healthcare w Philips Netherlands, Członek Zarządu EMEA odpowiedzialny za aspekty księgowo - finansowe oraz kontroli wewnętrznej dla Sektora Medycznego regionu Afryka, Transition Manager F2G EMEA - Philips Finance Operations w Philips Netherlands. Od lutego 2014 roku Dyrektor Finansowy i Operacyjny Philips na Polskę i kraje bałtyckie w Philips Polska.

Maciej Rapkiewicz ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, MBA Finance & Insurance na Politechnice Łódzkiej / Illinois State University a także studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii w Instytucie Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Łódzkim.

W latach 1998-2006 zatrudniony w PZU SA, od stycznia 2004 roku do kwietnia 2006 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Regresów i Składki Zaległej w Biurze Windykacji.
Od kwietnia 2006 roku do października 2006 roku Prezes Zarządu ŁSSE S.A. Następnie od listopada 2006 roku do sierpnia 2009 roku Wiceprezes Zarządu (do lutego 2008 roku - Członek Zarządu) TFI PZU SA. Od stycznia 2010 roku do marca 2010 roku Dyrektor Biura Finansów TVP S.A. Od listopada 2011 roku do czerwca 2015 roku Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego.

Od września 2009 roku prowadzi własną działalności gospodarczą Maciej Rapkiewicz Consulting, specjalizując się przede wszystkim w doradztwie biznesowym: zarządzanie finansami, w tym: płynnością, ryzykiem, kosztami, optymalizacją finansową (w tym doradztwo przy uzyskaniu zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej), przygotowywaniem analiz z zakresu finansów, oceny skutków regulacji (OSR) oraz przygotowaniem projektu sekurytyzacji należności podmiotów sektora finansowego (głównie banki oraz zakłady ubezpieczeń non-life).

Od września 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Morizon S.A. - spółki notowanej na New Connect. Od lutego 2016 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Invest sp. z o.o. Do lutego 2016 roku był członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sochaczewie (od lutego 2015 roku jako Wiceprzewodniczący).
Od lipca 2015 roku pracownik Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., w lutym 2016 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Zarządu Spółki, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.