W Unii Europejskiej żyje prawie 27 mln osób w wieku 80 i więcej lat. Po przekroczeniu osiemdziesiątki Europejczycy żyją średnio jeszcze prawie 10 lat.

W 2015 roku w UE mieszkało prawie 27 milionów osób w wieku przekraczającym 80 lat, to o 7 mln więcej niż przed dekadą. Wzrost zaobserwowano zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w udziale 80-latków w ogólnej liczbie niemal w każdym państwie członkowskim UE.

Rosnący udział osób starszych w UE (z 4,0 proc. w 2005 do 5,3 proc. w 2015 roku) oznacza, że w ubiegłym roku na każde 20 osób mieszkających w UE przypadała jedna osoba w wieku 80 lat i więcej.

Wśród państw członkowskich największy odsetek osób w wieku ponad 80 lat zarejestrowano we Włoszech (6,5 proc. populacji) i Grecji (6,3 proc.), a następnie w Hiszpanii (5,9 proc.), Francji (5,8 proc.) i Portugalii (5,7 proc.). Na drugim końcu skali, czyli tam gdzie odnotowano najniższy odsetek osób starszych w populacji, znajduje się Irlandia i Słowacja (po 3,1 proc.) i Cypr (3,2 proc.).

Prawie we wszystkich państwach członkowskich udział osób starszych w populacji rósł. Jedynym wyjątkiem jest Szwecja, gdzie liczba bezwzględna osób starszych wzrosła o ponad 17 tys. osób, jednak udział w ogólnej liczbie mieszkańców spadł o 0,3 pp do 5,1 proc. populacji.

Reklama

Największy wzrost odnotowano w Grecji (z 3,9 proc. w roku 2005 do 6,3 proc. w 2015 roku, czyli o 2,4 pp). Kolejne były Litwa (wzrost o 2,1 pp) i Rumunia (+2,0 pp).

W Polsce, jak w większości państw Wspólnoty, liczba osób starszych niż 80 lat w ostatnim dziesięcioleciu także wzrosła. W 2005 r. nad Wisłą żyło 966,2 tys. osiemdziesięciolatków, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 1,53 mln, co oznacza wzrost o 57,9 proc. Znacząco zwiększył się także udział osób starszych w całej populacji. W 2005 r. odsetek Polaków starszych niż 80 lat wynosił 2,5 proc. wszystkich mieszkańców Polski. Po dziesięciu latach ich udział wrósł do 4 proc., czyli o 1,5 pp.

Europejczycy żyją coraz dłużej

Starzenie się struktury ludności w UE jest, przynajmniej częściowo, wynikiem wzrastającej długości życia. W 2004 roku przeciętny Europejczyk po osiągnięciu 80 roku życia, żył jeszcze 8,4 roku. W 2014 roku przeciętna długość życia osiemdziesięciolatka wydłużyła się do 9,5 roku.

Najdłużej po przekroczeniu 80-tki żyją Francuzi. Nad Loarą średnia długość życia w wieku 80 lat to co najmniej 11 lat. Długowieczni są też Hiszpanie (10,4 lat). Dłużej niż 10 lat po 80-tce żyją jeszcze obywatele Luksemburga (10,1 lat) i Włoch (10,0 lat).

Statystyczny Polak po osiągnięciu 80. roku życia ma szansę na kolejne 9 lat życia. To o 1,5 roku dłużej niż w 2004 roku, gdy średnia długość życia wynosiła 7,5 roku.

Kobiety żyją dłużej od mężczyzn

Kobiety to płeć słaba, jednak statystyki długości życia tego nie potwierdzają. W każdym państwie członkowskim UE, średnia długość życia osób, które przekroczyły 80-kę wyższa jest dla kobiet niż dla mężczyzn. W 2014 roku, największą różnicę między płciami zanotowano w Luksemburgu (11,2 lata długość życia dla kobiet w porównaniu z 8,5 roku dla mężczyzn, czyli różnica 2,7 roku), Francji (2,5 lat), w Estonii (2,2 lat), we Włoszech (2,1 roku), Hiszpanii i Portugalii (oba 2,0 roku).
W Polsce kobiety żyją średnio o 1,8 roku dłużej od mężczyzn. Z danych Eurostatu za 2014 rok panie po przekroczeniu 80 lat żyły jeszcze 9,7 lat, a panowie 7,9 lat.