Zysk operacyjny wyniósł 92,75 mln zł wobec 20,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 686,02 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 747,26 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę ZE PAK SA w trzecim kwartale są pochodną tych samych czynników, które wpływały na sytuację Grupy w pierwszym półroczu bieżącego roku. Efekty wynikające z kontynuacji działań ukierunkowanych na poprawę efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności oraz wyższy wolumen produkcji spowodowały znaczącą poprawę wyników zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto. Negatywnym czynnikiem, będącym poza kontrolą Grupy jest obserwowana tendencja spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów. Sytuacja płynnościowa Grupy jest stabilna, a zadłużenie sukcesywnie spada. Na koniec września 2016 roku wskaźnik dług netto/EBITDA spadł do poziomu 0,87 w porównaniu do poziomu 2,2 na koniec września 2015 roku. – powiedział wiceprezes, pełniący obowiązki prezesa Adam Kłapszta, cytowany w komunikacie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 216,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2053,54 mln zł w porównaniu z 2254,78 mln zł rok wcześniej.

EBITDA Grupy zanotowana w okresie 9 miesięcy 2016 roku wyniosła 473 mln zł (+40,1% r/r), co daje marżę EBITDA na poziomie 23,03%. Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy w okresie 9 miesięcy 2016 roku wyniosły 43 mln zł w porównaniu z 343 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2016 spadł do poziomu 0,87x (z 2,2x na koniec września 2015 roku), podano w informacji.

"W okresie 9 miesięcy 2016 roku Grupa ZE PAK SA wyprodukowała łącznie 7,44 TWh energii elektrycznej (wzrost o 3,5% w porównaniu z 9 miesiącami 2015 roku). W samym III kwartale wielkość produkcji wyniosła 2,49 TWh energii elektrycznej (wzrost o 4,2% w porównaniu z III kwartałem 2015 roku). Sprzedaż energii elektrycznej w okresie 9 miesięcy 2016 roku wyniosła 10,36 TWh (spadek o 6,4% w porównaniu z 9 miesiącami 2015 roku). W samym III kwartale sprzedaż wyniosła 3,56 TWh energii elektrycznej. Spadek sprzedaży wynikał ze zmniejszenia sprzedaży energii elektrycznej z obrotu" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 139,66 mln zł wobec 8,72 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)