Zysk operacyjny wyniósł 94,07 mln zł wobec 132,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1647,1 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 1949,75 mln zł rok wcześniej.

"W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie niższym o 11,9 % w porównaniu do I półrocza 2019 roku, co przy jednoczesnym spadku cen spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży segmentu o 77 091 tys. zł, tj. 16,6 %. Spadek cen został częściowo zniwelowany osłabieniem się złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego. Udział blach HIB w wolumenie sprzedaży z zakładu w Bochni osiągnął poziom 18%, tj. 5,6 tys. ton. Ze względu na powyższe oraz dzięki ograniczeniu kosztów segmentu w I połowie 2020 roku marża segmentu, pomimo znacznego spadku przychodów oraz spadku wyniku (o 8,8% do poziomu 43,6 mln zł) osiągnęła poziom wyższy niż w I połowie 2019 roku, tj. 11,3% wobec 10,3%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do I połowy 2019 o 15,7%. Jednocześnie w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 77 536 tys. zł, tj. o 21,7%.

"Segment profili najbardziej odczuł sytuację związaną z zamknięciem gospodarki polskiej, jak i gospodarek zagranicznych rynków docelowych. Zwiększony popyt odczuwalny w I kwartale 2020 roku, załamał się na przełomie kwietnia i maja i spowodowany był zamykaniem produkcji oraz zakładów będących klientami segmentu. W szczególności należy wymieć obszary związane z motoryzacją, przemysłem meblarskim i konstrukcji stalowych. Pozytywnie w segmencie zachowywała się grupa produktowa barier drogowych; zawarte kontrakty drogowe były i są kontynuowane, a Emitent posiada odpowiednie zaplecze materiałowe, finansowe oraz osobowe pozwalające na realizację zadań kontraktowych" - czytamy dalej.

Pomimo znaczącego spadku przychodów ze sprzedaży w stosunku do okresu porównawczego segment odnotował zysk w wysokości 9,8 mln zł w porównaniu do straty 1,7 mln zł w roku 2019, podkreśliła spółka.

W I półroczu 2020 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 860,8 mln zł i w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, gdzie sprzedaż wyniosła 972,3 mln zł, były niższe o 11,5%.

"Głównymi przyczynami spadku przychodów były gorsze notowania cynku o 25,1% i ołowiu o 10,2%, przy korzystniejszym kursie walutowym, który w części zniwelował dynamikę tego spadku. Niższy był także wolumen sprzedaży galeny flotacyjnej o 28% jako wynikowa eksploatacji gorszej jakościowo rudy. W I półroczu 2020 roku wynik segmentu wyniósł 97 345 tys. zł i był niższy o 56 788 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, tj. o 36,8%. Związany z koronawirusem zastój w wielu obszarach światowej gospodarki generalnie obniżył popyt na metale, a tym samym ich ceny" - napisano dalej.

Segment Cynku obejmuje zakres działalności ZGH "Bolesław" S.A. wraz ze spółkami zależnymi, tj. wydobycie rud cynkowo-ołowiowych oraz produkcję cynku i ołowiu, a także działalność powiązaną.

"Sytuacja ekonomiczna grupy kapitałowej ZGH "Bolesław" w I półroczu 2020 roku była dobra pomimo dużego spadku cen cynku i ołowiu na giełdzie w porównaniu do I półrocza 2019 roku" - wskazano w sprawozdaniu.

Przychody ze sprzedaży spadły o blisko 11,5%, a koszty działalności operacyjnej spadły o 7%. W I półroczu br. marża segmentu wyniosła 11,3 % i była niższa od marży na sprzedaży za I półrocze 2019 roku (15,8%).

Spadek marży w bieżącym okresie spowodowany jest głównie:

* znacznym spadkiem ceny giełdowych metali,

* niższym wolumenem sprzedaży galeny flotacyjnej i ołowiu rafinowanego.

Na częściowe zniwelowanie spadku marży na sprzedaży wpłynęły:

* wzrost wolumenu sprzedaży cynku i stopów cyku (o 3,5 tys. ton),

* transakcje zabezpieczające

* niższe ceny koksu, koksiku i antracytu, wymieniono w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 28,24 mln zł wobec 1,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)