Zysk operacyjny wyniósł 36,6 mln zł wobec 80,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 226,9 mln zł wobec 263 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 009,6 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1 191,3 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 176,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 98,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 974,2 mln zł w porównaniu z 3 616,6 mln zł rok wcześniej. W okresie 9 miesięcy 2020 r. wynik EBIT wyniósł -145,4 mln zł i zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. o 328,2 mln zł.

"Wyjaśnienia najważniejszych zmian składowych wpływających na wynik EBIT w okresie 9 miesięcy 2020 r. względem 9 miesięcy 2019 r. zostały wyszczególnione poniżej:

- spadek przychodów z tytułu umów z klientami (w tym przede wszystkim przychodów z usług przewozowych oraz przychodów ze spedycji) był bezpośrednim rezultatem zmniejszenia się poziomu przewozów (spadek pracy przewozowej o 16,1%)

- w ramach tarczy antykryzysowej pozyskano z środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej wysokości 114,7 mln zł (klasyfikowane jako pozostałe przychody operacyjne);

- wzrost kosztów amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości w związku ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych (w tym inwestycji taborowych) w 2019 r. oraz aktualizacja wartości rezydualnej taboru kolejowego na dzien 31.12.2019 r. ;

- zmniejszenie kosztów zmiennych (zużycia energii i paliwa trakcyjnego oraz usług dostępu do infrastruktury) o 14,8% jako rezultat spadku pracy przewozowej o 16,1%;

- spadek kosztów świadczeń pracowniczych w związku ze spadkiem zatrudnienia oraz czasowym obniżeniem wymiaru czasu pracy w PKP Cargo S.A., PKP Cargo Connect Sp. z o.o. oraz PKP CargoTabor Sp. z o.o. Powyższe działania spowodowały spadek o 1 337 etatów r/r

- spadek wartości usług transportowych o 17% powiązany ze zmniejszeniem wolumenów przewozów (spadek pracy przewozowej o 16,1%);

- pozycja pozostałe zmiany wpłynęła pozytywnie na wynik EBIT m.in. na skutek zmniejszenia kosztów czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru o 18,5 mln zł (m.in. spadek kosztów krótkoterminowego najmu wagonów z uwagi na spadek pracy przewozowej, dodatkowo spadek kosztów opłat za pobyt wagonów również z uwagi na spadek pracy przewozowej), zużycia paliwa nietrakcyjnego o 5,1 mln zł (m.in. z uwagi na spadek cen jednostkowych paliwa) oraz podróży służbowych o 4 mln zł (ograniczenie przemieszczania się w okresie pandemii COVID-19)" - wymieniono w raporcie.

EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 433,6 mln zł wobec 713,1 mln zł rok wcześniej.

"Grupa PKP Cargo w okresie 9 miesięcy 2020 r. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 597 mln zł, tj. mniej o 33,1% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. [...] Największa część nakładów inwestycyjnych w okresie 9 miesięcy 2020 r. w Grupie PKP Cargo została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw i wagonów oraz zakup lokomotyw i wagonów - łącznie 490,5 mln zł (tj. 82,2% nakładów inwestycyjnych). Ponadto poniesiono również nakłady na informatyzację, tj. zakup sprzętu komputerowego i aktywówniematerialnych (oprogramowania) na poziomie 6,5 mln zł, na budownictwo inwestycyjne na poziomie 26,3 mln zł, na zakupy pozostałych maszyn, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia warsztatowego i biurowego na poziomie 10,5 mln zł oraz prawa do użytkowania aktywów na poziomie 63,2 mln zł, w tym w obszarze nieruchomości na poziomie 39,3 mln zł, w obszarze taboru na poziomie 20,5 mln zł oraz w pozostałych obszarach na poziomie 3,4 mln zł" - czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 126,2 mln zł wobec 62,7 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)