Famur podał, że w uzgodnieniu ze spółką zawarto aneks między spółką zależną TDJ i panem Maciejem Marcjanikiem do bazowej umowy inwestycyjnej, co zostało odzwierciedlone w aneksie do umowy inwestycyjnej między TDJ a Famurem, zaś prawa i obowiązki spółki zależnej TDJ wynikające ze zmienionej bazowej umowy inwestycyjnej zostały przeniesione na spółkę zależną Famuru - Famur Solar.

"Zgodnie z nowym brzmieniem bazowej umowy inwestycyjnej Famur Solar zobowiązuje się do zapewnienia funduszy (bezpośrednio albo przez podmiot powiązany) w postaci pożyczek lub innego rodzaju wsparcia finansowego na rozwój Segmentu Fotowoltaiki (z najpóźniejszym terminem spłaty 31.12.2023 r.) w ramach łącznego limitu do maksymalnej kwoty 400 mln zł, z możliwością zwiększenia na okres do dnia 30 września 2021 roku, za obopólną zgodą, poziomu powyższego finansowania maksymalnie o kwotę do 100 mln zł, tj. do łącznej maksymalnej kwoty 500 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Powyższa kwota obejmuje łącznie finansowanie zapewniane przez Famur Solar (bezpośrednio albo przez podmiot powiązany) spółkom w ramach Grupy Famur działających w Segmencie Fotowoltaiki oraz zobowiązanie Famur Solar do udzielenia (bezpośrednio albo przez podmiot powiązany) w jednej lub kilku transzach pożyczki Maciejowi Marcjanikowi, jako pożyczkobiorcy, na sfinansowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych Projekt Solartechnik Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przypadających na pożyczkobiorcę.

"Maksymalna wartość pożyczki to 150 mln zł. Oprocentowanie pożyczki ustalono według stałej stopy procentowej na warunkach rynkowych. Ostateczny termin spłaty pożyczki określono na 31 lipca 2022 r. (w odniesieniu do pierwszej transzy pożyczki) oraz jednego roku od udzielenia kolejnej transzy (w odniesieniu do pozostałych transz pożyczki), z możliwością wcześniejszej spłaty" - czytamy dalej.

Pod koniec maja Famur zawarł umowę inwestycyjną z TDJ w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze energetyki i energii odnawialnej, czyli utworzenia spółki Famur Solar. Jak wówczas informowano, zawarta umowa pozwoli Grupie Famur na osiągnięcie ponad 1GW mocy projektów PV, w tym ponad 130 MW mocy z własnych farm (z wygraną aukcją 2019 i 2020 będących w trakcie budowy z przewidywaną realizacją do końca 2021 r.) oraz ponad 840 MW mocy projektów w trakcie rozwoju na różnym etapie przygotowania.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)