Minister Klimatu na wniosek Rzecznika MŚP wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z wydanym objaśnieniem, co do zasady wytwórcy odpadów są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz uzyskania w związku z tym wpisu do rejestru. Z tego obowiązku przewidziano jednak szereg zwolnień. Przede wszystkim, z obowiązku ewidencji i wpisu do rejestru zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych.

Rzecznik wskazał, że zgodnie z wytycznymi MK, odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne. Chodzi np. o makulaturę, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Reklama

"W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych" - wyjaśniono.

Rzecznik dodał, że jako odpady komunalne można potraktować również elektroodpady, które nie mają składników niebezpiecznych. Chodzi np. o czajniki elektryczne, czy zużyte tonery do drukarek. "Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do rejestru-BDO. Minister jednak przypomina, że odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne" - zaznaczono.

Ewidencji nie podlegają również odpady, o których mowa w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, o ile są wytwarzane w ilości nie większej niż określona w tym rozporządzeniu. Rzecznik zwrócił uwagę, że obecnie trwają prace nad rozszerzeniem tego katalogu.W projekcie rozporządzenia dostępnego na stronach RCL czytamy, że do BDO nie będą musieli się zarejestrować przedsiębiorcy wytwarzający m.in odpady metalowe do 10 ton rocznie; odpadowe tonery drukarskie do 200 kg rocznie; opakowania z metali do 1 tony rocznie; opakowania wielomateriałowe do 200 kg rocznie; opakowania szklane do 500 kg rocznie; przeterminowane produkty spożywcze do 100 kg rocznie; magnetyczne i optyczne nośniki informacji (np. płyty CD, dyski twarde - PAP) do 50 kg rocznie; odpady betonu oraz gruz betonowy do 10 ton rocznie.

Rzecznik dodał, że w objaśnieniu Minister Klimatu wskazuje również na możliwość przeniesienia obowiązku ewidencji odpadów - w drodze umowy - na wykonującego usługę remontu, naprawy lub konserwacji, jak również na zarządcę nieruchomości, w wypadku wspólnego korzystania z lokalu lub lokalów.

"Ponadto przy okazji Minister przypomina o obowiązkach podmiotów prowadzących jednostki handlu, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o grubości materiału powyżej 15 mikrometrów. Muszą oni składać roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi" - wskazał Rzecznik.

Po 1 stycznia 2020 r. firmy zajmujące się gospodarką odpadową (np. transportem, przetwarzaniem, utylizacją) będą musiały znaleźć się w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), inaczej nie będą mogły wystawiać dokumentów, przyjmować odpadów.

>>> Czytaj też: Inflacja w Polsce przyspiesza. Są najnowsze dane o cenach w Unii Europejskiej