Budżet Funduszu ma w tym roku wynieść 87 mln zł, a od przyszłego ok. 130 mln zł.

Projekt dot. warunków udzielania wsparcia, dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Fundusz Szerokopasmowy (państwowy fundusz celowy) został utworzony mocy nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 30 sierpnia 2019 r. Jego celem jest wspieranie działań prowadzących do rozwoju podaży i popytu na nowoczesne usługi łączności elektronicznej oraz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Początkowo przepisy dotyczące Funduszu Szerokopasmowego miały wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Jednak, w związku z epidemią ich wejście w życie zostało przyspieszone.

"Budżet Funduszu w 2020 r. wyniesie 87 mln zł, z kolei od 2021 r. jego roczne przychody będą wynosić ok. 130 mln zł. W momencie opracowywania projektu rozporządzenia nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, jakiego rodzaju interwencje ze środków Funduszu zostaną ogłoszone w pierwszej kolejności" - podano.

Reklama

W projekcie określono warunki udzielania wsparcia na działania wzmacniające podaż usług telekomunikacyjnych (budowa lub przebudowa szybkich sieci telekomunikacyjnych), wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych w lokalizacji użytkownika końcowego lub opracowywanie gminnych planów rozwoju sieci szerokopasmowych. Projekt zakłada, aby wsparcie na inwestycje mogło być udzielone wyłącznie na projekty dotyczące użytkowników końcowych, którzy nie znajdują się w zasięgu sieci dostępu nowej generacji.

Wsparcie ze środków Funduszu może sięgać 100 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu lub dofinansowywanych kosztów (usług, urządzeń, itp.).

"Ma to szczególne znaczenie w kontekście umożliwienia podłączenia do szybkiego Internetu, ze środków Funduszu, użytkowników końcowych najbardziej oddalonych od skupisk ludzkich, w przypadku których koszty doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego są najwyższe - ale także umożliwi 100% refundację zakupu usług czy urządzeń dla użytkowników najbardziej potrzebujących" - podkreślono.

Określony też został katalog potencjalnych beneficjentów środków Funduszu Szerokopasmowego - w przypadku projektów budowy lub przebudowy sieci szerokopasmowych będą to gminy lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w przypadku tzw. voucherów na wykonanie przyłączy telekomunikacyjnych będą to gminy lub podmioty lecznicze, zaś beneficjentami planów rozwoju sieci będą mogły być wyłącznie gminy.

O wsparcie będzie też można się ubiegać przy organizacji lub udziale w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe.