Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Polwax szacuje wstępnie, że w związku z prowadzoną inwestycją kwota usunięcia ziemi zanieczyszczonej z działki niebędącej placem budowy wynosi pomiędzy 5,1 mln zł, a 9,4 mln zł, a w przypadku ziemi zalegającej na placu budowy tj. kwota pomiędzy 1,8 mln zł a 3,3 mln zł, podała spółka.
"Zarząd spółki Polwax, w związku z prowadzoną inwestycją pod nazwą: 'Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki Polwax S.A.' oraz w oparciu o sprawozdanie z badań urobku ziemnego powstałego w trakcie realizacji Inwestycji informuje o ustaleniu istotnych dodatkowych kosztów prowadzonej inwestycji" - czytamy w komunikacie.
W związku z prowadzonymi przez Orlen Projekt (GRI) pracami dotyczącymi realizacji inwestycji powstał urobek ziemny w szacowanej ilości 21,4 tys. m3, w tym 5,6 tys. m3 na terenie placu budowy oraz 15,8 tys. m3 na innej działce spółki.
"W związku z powziętymi informacjami o możliwym zanieczyszczeniu wydobytego urobku ziemnego, odmiennymi stanowiskami stron w tym zakresie oraz nieprecyzyjnymi wynikami dotychczasowych badań ekologicznych zleconych przez strony, spółka zleciła sporządzenie opinii ekologicznej przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.
Z opinii ekologicznej wynika, że badany grunt:
- zawiera substancje niebezpieczne (olej mineralny/substancje ropopochodne) kwalifikujące je jako odpad niebezpieczny,
- badany odpad spełnia kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych.
"Szacowana wstępna kwota usunięcia ziemi i składowania z działki niebędącej placem budowy wynosi pomiędzy 5,1 mln zł, a 9,4 mln zł, a w przypadku ziemi zalegającej na placu budowy kwota ta wynosi pomiędzy 1,8 mln zł a 3,3 mln zł, w zależności od odległości transportu oraz stopnia zanieczyszczenia, co będzie mieć wpływ na sposób postępowania z odpadem" - czytamy dalej.
W związku z powyższym, zarząd zadecydował o dokonaniu zgłoszenia szkody środowiskowej zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących przepisów środowiskowych, zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela z polisy GRI i przeprowadzeniu procedury zgłoszenia dodatkowych badań do CBiDGP w celu określenia sposobu dalszego postępowania z odpadem.
"Spółka podejmie również działania mające na celu ustalenie ewentualnej odpowiedzialności osób trzecich za zanieczyszczenie gleby, w tym o ewentualnym skierowaniu wobec nich roszczeń. Ostateczny koszt usunięcia urobku znany będzie po przeprowadzeniu dodatkowych badań, wyboru firmy utylizującej oraz możliwego sposobu zagospodarowania odpadu zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie" - czytamy także.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)