Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas zdecydował o emisji 2,5 mln akcji serii J i 10,8 mln akcji serii K w ramach subskrypcji prywatnej, podał bank. Celem emisji jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł.
"Zarząd spółki niniejszym informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu subskrypcji i oferty nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 800 000 akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 1 złoty każda, w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w drodze oferty prywatnej (private placement) skierowanej wyłącznie do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów" - czytamy w komunikacie.
Ostateczna liczba akcji nowej emisji, które zostaną zaoferowane do objęcia jak również cena emisyjna akcji nowej emisji, zostaną określone przez zarząd spółki po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii J, którego zakończenie jest planowane w dniu 14 czerwca 2018 r. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii J i akcji serii K zostaną zawarte do dnia 19 czerwca 2018 r, podano także.
"Oferta akcji serii J będzie skierowana do wybranych inwestorów, w tym, na zasadach pierwszeństwa, do tzw. uprawnionych akcjonariuszy określonych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, którym przysługiwać będzie pierwszeństwo w objęciu akcji serii J na zasadach określonych w powołanej uchwale. Akcje serii J zostaną zaoferowane ostatecznie tym inwestorom, którzy zostaną wskazani w uchwale zarządu spółki podjętej po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii J. Oferta akcji serii K będzie skierowana wyłącznie do BNP Paribas SA lub BNP Paribas Fortis SA/NV w proporcji określonej przez zarząd spółki według jego uznania" - wyjaśniono w komunikacie.
Ponadto, 11 czerwca bank zawarł umowę o plasowanie akcji serii J z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego i Bankiem Zachodnim WBK (jako globalnymi koordynatorzami) oraz BNP Paribas SA.
"Zgodnie z umową o plasowanie, globalni koordynatorzy zobowiązali się do świadczenia usług na potrzeby plasowania akcji serii J na zasadach określonych w umowie o plasowanie, w szczególności do dołożenia należytej staranności w celu pozyskania potencjalnych inwestorów oraz zapewnienia subskrybowania i nabycia oraz opłacenia akcji serii J przez takich inwestorów. Na globalnych koordynatorach nie ciąży jednak obowiązek w zakresie gwarantowania powodzenia emisji akcji serii J. W tym zakresie BNP Paribas zobowiązało się objąć i opłacić (lub spowodować skuteczne objęcie i opłacenie przez BNP Paribas Fortis SA/NV) akcje serii J lub akcje serii K o łącznej wartości nie mniejszej niż 650 mln zł. Ponadto, BNP Paribas SA zobowiązało się do objęcia i opłacenia (lub spowodowania skutecznego objęcia i opłacenia przez BNP Paribas Fortis SA/NV) akcji serii J nieobjętych przez inwestorów, w tym uprawnionych akcjonariuszy, tak aby łączna wartość akcji nowej emisji nie była niższa niż 800 mln PLN" - czytamy w komunikacie.
Bank będzie się ubiegał o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji serii J do obrotu na GPW. Obecnie kapitał zakładowy Banku dzieli się na 84 238 318 akcji dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, z czego w obrocie jest 71 213 403 akcji banku.
W maju br. akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 13,3 mln akcji serii J i K. Celem jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak wyjaśniał wówczas bank.
Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)