Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 7-letnie obligacje serii FPC0427 o wartości nominalnej 8 mld zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.
"Jednostkowa cena emisyjna sprzedanych obligacji (cena czysta 986,32 zł powiększona o narosłe odsetki na dzień rozliczenia w wysokości 0,72 zł) wynosi 987,04 zł. Łączna wartość nominalna sprzedanych obligacji wynosi 8 mld zł" - czytamy w komunikacie.
Rozliczenie emisji nastąpi 11 maja br., podano także.
Poprzednio BGK sprzedał obligacje na rzecz Funduszu 23 kwietnia br. Wówczas ich wartość nominalna wyniosła 13 mld zł.
Podstawą emisji obligacji jest ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.
BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
(ISBnews)