Boryszew miał 37,71 mln zł zysku netto, 110,7 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Boryszew odnotował 37,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 65,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 51,43 mln zł wobec 78,12 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 75,12 mln zł wobec 93,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA Boryszewa wyniosła 110,7 mln zł, a największy w niej udział miał Segment Metale, który wygenerował ponad połowę tego wyniku (67,7 mln zł).

"Niższy wynik zrealizowany w pierwszym kwartale bieżącego roku wynika przede wszystkim z czynników makroekonomicznych, głównie ze wzmocnienia kursu złotówki do euro i dolara oraz wzrostu cen surowców, który szczególnie odczuwalny był w Segmencie Motoryzacji. Jesteśmy firmą globalną, generujemy ponad 60% przychodów poza Polską, dlatego umocnienie złotówki wpłynęło negatywnie na wyniki Grupy Boryszew. Na spadek wyniku pierwszego kwartału w porównaniu do ubiegłego roku miała również wpływ wypłata części odszkodowania z tytułu ubezpieczenia fabryki w Prenzlau w I kwartale 2017 roku" - powiedział pełniący obowiązki prezesa Boryszew Piotr Szeliga, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1622,55 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 1601,28 mln zł rok wcześniej.

"Publikowane niedawno wyniki za 2017 r. pokazały, że Grupa z sukcesami realizuje przyjętą strategię rozwoju. W I kwartale tego roku kontynuowaliśmy tę drogę i budowaliśmy potencjał pod wzrosty w kolejnych okresach. W pierwszych trzech miesiącach zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży, będący pochodną wzrostu wolumenów sprzedaży do 85,7 tys. ton z zeszłorocznego poziomu 81,6 tys. ton" - dodał Szeliga.

Zaznaczył ponadto, że w ramach długoterminowej strategii rozwoju grupa nadal będzie się skupiać na umocnieniu pozycji rynkowej. Grupa spodziewa się wzrostu majątku i zyskowności spółek, a tym samym wzrostu wartości dla akcjonariuszy w długim okresie.

"Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w spółkach grupy kapitałowej inwestycji i maksymalizacji ich efektów, a także na kontynuacji procesów restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi" - wskazał p.o. prezesa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 14,83 mln zł wobec 10,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)