Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN OrlenWarszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro i powstanie roszczenie zwrotne banku wobec Elektrobudowy, wynika z komunikatu spółki.

Sąd Apelacyjny oddalił postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r., którym udzielono zabezpieczenia w sprawie dotyczącej złożonych przez PKN Orlen żądań zapłaty z dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę na kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro poprzez zakazanie wystawcy gwarancji tj. Bankowi Handlowemu w Warszawie wypłaty wskazanych powyżej kwot do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania, podano w komunikacie.

Sąd wydał postanowienie zmieniające zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek spółki o udzielenie zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny uznał, że spółka nie jest stroną stosunku wynikającego z wystawionych gwarancji bankowych, a tym samym nie może kierować pod adresem PKN Orlen i banku roszczeń związanych z wykonaniem praw i obowiązków na gruncie gwarancji. Postanowienie jest prawomocne, stwierdzono w informacji.

"W związku z powyższym bank będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro (co stanowi równowartość ok. 11,25 mln zł) na podstawie posiadanych przez kontrahenta a wystawionych przez bank dwóch gwarancji dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w Płocku" - czytamy dalej.

W związku z wypłatą kwot powyższych gwarancji powstanie roszczenie zwrotne banku wobec spółki, jako zlecającego wystawienie powyższych gwarancji, które będzie podlegać spłacie na warunkach określonych w umowie w sprawie finansowania działalności spółki zawartej przez spółkę z instytucjami finansowymi z dnia 28 maja 2019 roku (umowa w sprawie finansowania) w dacie końcowej obowiązywania umowy w sprawie finansowania, zaznaczono także.

"Wypłata przez bank środków z gwarancji na rzecz kontrahenta nie będzie stanowić w ocenie emitenta naruszenia umowy w sprawie finansowania. Na dzień publikacji niniejszego raportu saldo pozostających nierozliczonych należności z tytułu zrealizowanych prac na rzecz PKN Orlen z tytułu w/w kontraktu wynosi 79,9 mln zł (w tym kaucje zatrzymane na poczet należytego wykonania umowy w wysokości 24 mln zł) jak również w przypadku ewentualnej wypłaty dokonanej przez bank z tytułu gwarancji w kwocie 24,49 mln zł łączna kwota zatrzymana przez PKN Orlen wyniesie 104,39 mln zł" - podsumowano w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)