ZUS powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych.

Zadania ZUS określone są w Ustawie o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, należą do nich m.in.:

  • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na obowiązki te wykonują płatnicy składek,
  • wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,
  • prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,
  • orzekanie przez lekarzy orzeczników zakładu oraz komisje lekarskie zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Zobacz też:

Reklama