Hołownia, Duda, Trzaskowski

W styczniu wśród badanych przez CBOS największym 54 proc. zaufaniem cieszy się marszałek Sejmu Szymon Hołownia (bez zmian w stosunku do grudnia ub.r.); 31 proc. ankietowanych nie ufa marszałkowi (wzrost o 3 punkty procentowe).

Kolejne miejsca w rankingu zajmują prezydent stolicy Rafał Trzaskowski oraz prezydent RP Andrzej Duda - obu politykom ufa po 46 proc. respondentów. W porównaniu z grudniem odsetek ufających Trzaskowskiemu nie zmienił się, a odsetek ufających Andrzejowi Dudzie spadł o 5 punktów procentowych. Prezydentowi stolicy nie ufa 35 proc. (spadek o 4 punkty procentowe). Prezydentowi Dudzie nie ufa 42 proc. (wzrost o 3 punkty procentowe).

Reklama

Pozostałe miejsca

Zaufanie do wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza deklaruje 44 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe). Liderowi PSL nie ufa 27 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe).

Na kolejnym miejscu uplasował się premier Donald Tusk, któremu ufa 43 proc. respondentów (wzrost deklaracji zaufania o 5 punktów procentowych). Szefowi rządu nie ufa 44 proc. respondentów (spadek o 5 punktów procentowych).

B. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu (PiS) ufa w styczniu 37 proc. badanych (o 5 punktów procentowych mniej niż w grudniu ub.r.); 53 proc. respondentów deklaruje nieufność do jego osoby (o 5 punktów więcej niż przed miesiącem).

Wicemarszałkowi Sejmu Krzysztofowi Bosakowi (Konfederacja) ufa 35 proc. (wzrost o 3 punkty procentowe); nie ufa mu 34 proc badanych (spadek o 2 punkty procentowe)

Szefowej resortu edukacji Barbarze Nowackiej ufa 34 proc. (wzrost o 5 punktów procentowych); nie ufa jej 23 proc. (wzrost o 4 punkty procentowe).

Ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi ufa 32 proc. (wzrost o 6 punktów procentowych); nie ufa mu 24 proc. (wzrost o 11 punktów procentowych).

Po 32 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do szefa MSZ Radosława Sikorskiego, szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W przypadku tych trzech polityków większe są jednak grupy nieufających im (odpowiednio 38 proc., 41 proc. i 58 proc.). Liderowi PiS ubyły w rankingu zaufania 4 punkty procentowe, natomiast o 3 punkty procentowe wzrosła nieufność.

Nieznacznie mniejsze odsetki badanych ufają marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej (31 proc.), wicemarszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu (30 proc.) i szefowi MAP Borysowi Budce (30 proc.). O ile jednak w przypadku Włodzimierza Czarzastego grupy deklarujących zaufanie i nieufność do jego osoby są równoliczne, to w przypadku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Borysa Budki nieufający im są w przewadze (nieufność do nich deklaruje odpowiednio 33 proc. i 36 proc. badanych). W porównaniu z grudniem nie odnotowano istotnych zmian w społecznym odbiorze tej trójki polityków.

25 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza i tyle samo (25 proc.) wyraża nieufność do jego osoby.

Najmniejsza grupa respondentów deklaruje zaufanie do najmniej rozpoznawalnego z uwzględnionej w badaniu siedemnastki wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Wraz ze wzrostem jego rozpoznawalności minimalnie (po 2 punkty procentowe) wzrosły zarówno odsetki ufających mu (do 21 proc.), jak i deklarujących wobec niego nieufność (do 13 proc.).

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 21 stycznia 2024 roku na próbie liczącej 1015 osób (w tym: 59,8 proc. metodą CAPI, 27,0 proc. – CATI i 13,2 proc. – CAWI).(PAP)