Na CRD składają się dwie dyrektywy zawierające w sobie wytyczne Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylei II):

  • Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
  • Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Celem CRD jest wprowadzenie w Unii Europejskiej nowego podejścia do obliczania wymogów kapitałowych dotyczących ryzyka kredytowego i operacyjnego, co ma poprawić ochronę inwestorów, wzrost zaufania do instytucji finansowych oraz zwiększyć stabilność finansową i konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej.