Ocena ma z reguły formę symbolu literowego, często uzupełnionego cyfrą lub znakami „+/-”.

Przykładowe skale ratingu:

  • poziom inwestycyjny (AAA, AA, A, BBB)
  • poziom spekulacyjny (BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D).

Dla określenia różnic w ramach jednej kategorii rating może zawierać znaki „+” i „-”,.

Rating może być wydawany dla emisji obligacji, krótkoterminowych papierów dłużnych, podmiotów zaciągających zobowiązania na rynku finansowym oraz rządów państw. Ocenia on jakość dłużnych papierów wartościowych pod kątem wiarygodności finansowej emitenta oraz warunków panujących na rynku.

Zobacz też:

Agencja ratingowa