Podobna sytuacja ma miejsce gdy dłużnik spełnia świadczenie na rzecz jednego z wierzycieli solidarnych. W tym przypadku pozostali współwierzyciele mają prawo domagać się od wierzyciela, który to świadczenie przyjął, swojej części świadczenia.