Według ustawy o lasach nieruchomość leśna jest to grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 hektara, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony.

Grunt ten jest przeznaczony do produkcji leśnej lub jest rezerwatem przyrody albo częścią parku narodowego.

Nieruchomość leśna to grunt związany jest z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywanie dla potrzeb gospodarki leśnej pod budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Zobacz też: