ECB, jako bank centralny Unii Europejskiej nadzoruje systemy bankowe we wszystkich krajach Unii. W ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych, ECB współpracuje ze wszystkimi bankami centralnymi Unii Europejskiej.

Do głównych zadań ECB należy kształtowanie polityki monetarnej w strefie euro – ustalanie podstawowych stóp procentowych oraz interwencje na rynku walutowym poprzez operacje otwartego rynku.

Naczelnym organem władzy ECB jest rada prezesów składająca się z 23 członków: 17 prezesów banków centralnych Unii Europejskiej i 6 członków zarządu ECB.