"W pierwszej połowie grudnia blisko trzy piąte (58 proc.) pracujących zarobkowo oceniło pozytywnie obecną sytuację w swoich zakładach pracy, przy czym ponad połowa (51 proc.) opisała ją jako +dobrą+, a zaledwie 7 proc. uznało ją za +bardzo dobrą+" - podał CBOS w opublikowanym w środę badaniu.

Niemal trzech na dziesięciu pracujących (28 proc.) określiło sytuację w swoim miejscu pracy jako "ani dobrą, ani złą", natomiast 11 proc. respondentów stwierdziło, że jest "zła", przy czym 10 proc. uznało ją jako "złą", a co setny (1 proc.) jako "bardzo złą". Dwóch na stu pytanych (2 proc.) nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska.

Według CBOS oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy od pierwszej połowy września utrzymują się na zbliżonym poziomie. W porównaniu do poprzedniego badania w pierwszej dekadzie grudnia o 2 punkty proc. przybyło oceniających jako +ani dobrą, ani złą+, a o 1 punkt proc. ubyło ocen negatywnych. Mniej pracujących zarobkowo niż poprzednio nie potrafiło określić sytuacji w swoim zakładzie pracy (spadek o 2 punkty proc.).

Jak wskazano, oceny obecnej sytuacji w zakładach pracy różnicuje sektor własności. Najmniej opinii pozytywnych, tak jak w poprzednich miesiącach, wyrażają w tym względzie osoby pracujące w indywidualnych gospodarstwach rolnych (21 proc.), w tym także ich właściciele (20 proc.). Jednocześnie 29 proc. ogółu pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych i taka sama część ich właścicieli oraz pomagających im członków rodzin uważa, że aktualna sytuacja w ich miejscu pracy jest zła. Najczęściej jednak twierdzą, że sytuacja ta jest "ani dobra, ani zła" (po 46 proc.).

Reklama

W porównaniu do listopada - jak podał CBOS - przybyło tych opinii kosztem spadku odsetków ocen jednoznacznie pozytywnych i jednoznacznie negatywnych. Na tle innych osób pracujących poza prywatnym rolnictwem relatywnie wysokim odsetkiem ocen negatywnych (19 proc.) wyróżniają się pracownicy instytucji, urzędów lub zakładów całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych, w tym także jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a od poprzedniego miesiąca nastroje w tej grupie wyraźnie się pogorszyły.

Gdzie widać "wyraźną" poprawę ocen?

Najlepiej sytuację w swoich zakładach pracy na początku grudnia oceniali pracujący w sektorze prywatnym poza rolnictwem – niemal dwie trzecie z nich (65 proc.) określiło ją jako "dobrą", a 6 proc. jako "złą". W tej grupie badanych w porównaniu z poprzednim miesiącem widać też "wyraźną" poprawę ocen.

Z sondażu wynika, że w pierwszej dekadzie grudnia, podobnie jak w poprzednich miesiącach, 59,9 proc. pracujących zarobkowo przewidywała, że w najbliższym roku sytuacja w ich zakładach pracy się nie zmieni. Wśród pozostałych więcej osób spodziewało się jej poprawy (17,5 proc.) niż pogorszenia (14,4 proc.).

Jak przekazał CBOS, w porównaniu z poprzednim badaniem o 4 punkty proc. spadł odsetek niepotrafiących przewidzieć, jak w ciągu najbliższego roku będzie wyglądała sytuacja w ich zakładach pracy, a przybyło przekonanych, że sytuacja się poprawi (wzrost o 3 punkty proc.) lub pozostanie bez zmian (wzrost o 2 punkty proc.). Mniej badanych niż poprzednio spodziewa się pogorszenia sytuacji (spadek o 1 punkt proc.).

Z sondażu wynika, że w pierwszej dekadzie grudnia możliwość utraty pracy brało pod uwagę 21 proc. pracujących zarobkowo, przy czym co dwudziesty (5 proc.) deklarowało, że poważnie się z tym liczy. Ponad jedna trzecia (36 proc.) pytanych uznała to za mało prawdopodobne, a dwie piąte respondentów (40 proc.) raczej nie brało tego pod uwagę. Trzech na stu (3 proc.) nie potrafiło jednoznacznie określić się w tej kwestii.

Oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy wyraźnie się pogorszyły?

W porównaniu z pierwszą połową listopada, o 3 punkty proc. przybyło badanych niebiorących pod uwagę możliwości utraty obecnej pracy, o 1 punkt proc. wzrósł też odsetek wątpiących w stabilność obecnego źródła utrzymania, a o 4 punkty proc. ubyło niepotrafiących jednoznacznie określić się w tej kwestii.

Badanie CBOS pokazało, że w pierwszej dekadzie grudnia oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy wyraźnie się pogorszyły i w efekcie są one najsłabsze z notowanych w okresie od maja br., ale nadal lepsze niż w pierwszym kwartale tego roku.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 29 listopada do 12 grudnia 2021 r. na próbie 1063 osób (w tym: 47 proc. metodą CAPI, 35,7 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI).