Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw.

"Dynamicznie rozwijający się transport drogowy powoduje ciągłe zwiększanie się natężenia ruchu drogowego w Polsce. Oznacza to m.in. utrudnienia dla mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają drogi o charakterze tranzytowym, wynikające z zagęszczenia ruchu, zwiększonego ruchu pojazdów ciężkich, zwiększonego hałasu, itp. W związku z powyższym zachodzi potrzeba wyprowadzenia ruchu o charakterze tranzytowym z centrum miejscowości i tym samym usprawnienie systemu komunikacyjnego w tych miejscowościach" – podano w uzasadnieniu.

Wskazano na konieczność budowy obwodnic m. in. w ciągu dróg wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy oraz udzielenie przez rząd wsparcia w budowie obwodnic na drogach wojewódzkich. Wsparcie miałoby być udzielane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (obecnie – Fundusz Dróg Samorządowych) na tzw. zadania obwodnicowe.

Ze środków Funduszu miałyby być także finansowane tzw. zadania miejskie, czyli budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych. W obecnym stanie prawnym inwestycje te nie są objęte wsparciem finansowym Funduszu.

Zmianę tę zaproponowano w następstwie postulatów samorządów, które wskazywały na konieczność dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w największych ośrodkach miejskich, a także ze względu na pogorszenie sytuacji ekonomicznej samorządów ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, podano także.

Ponadto z Funduszu miałyby też być finansowane inwestycje, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych.

Zaproponowano też zmianę nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, by podkreślić rolę Funduszu jako instrumentu wsparcia samorządów realizujących inwestycje w bezpieczną infrastrukturę drogową. Jednocześnie założono, że Fundusz w 2020 r. zostanie zasilony dodatkowymi środkami z budżetu państwa w wysokości ok. 3 mld zł.

"Przedmiotowa propozycja jest nie tylko konsekwencją proponowanego rozszerzenia katalogu zadań dofinansowywanych ze środków Funduszu o zadania obwodnicowe i zadania miejskie, ale wynika również z obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Obecna sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga zastosowania wyjątkowych środków zaradczych. Dodatkowe wsparcie udzielane w ramach Funduszu stanowi jeden z elementów pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i walki ze skutkami kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19" – podano w uzasadnieniu.