PlayWay

PlayWay odnotował 5,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 28 r/r do 623,4 mln zł w marcu 2017 r., podała spółka. >>>>

Erne Ventures

Arrinera zawarła trójstronny list intencyjny pomiędzy z Erne Ventures oraz spółką prawa włoskiego dotyczący sprzedaży przez Erne Ventures całości lub części akcji spółki Arrinera lub sprzedaży przez Arrinera całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstw spółek Arrinera Racing Ltd. oraz Arrinera Technology, poinformowała spółka. >>>>

Projprzem

Projprzem odnotował 4,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pozbud

Pozbud T&R odnotował 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LPP

LPP odnotowało 174,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 351,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Integer.pl

Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. (AIP) - spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International - podnieśli cenę oferowaną w wezwaniu na akcje Integer.pl do 49 zł za jedną akcję z 41,1 zł oferowanych dotychczas, poinformowała spółka. Jednocześnie w wezwaniu na akcje InPost cena została podniesiona do 11 zł za jedną akcję z 9,5 zł oferowanych wcześniej, podano także. >>>>

Sygnity

Podwykonawca Sygnity złożył wypowiedzenie umowy podwykonawczej i wezwał spółkę do zapłaty kary umownej w wysokości ok. 2,4 mln zł oraz zapłaty zadłużenia w kwocie ok. 33,8 mln zł, podała spółka. >>>>

Murapol

Abadon Real Estate podpisał z Murapolem list intencyjny, na mocy którego Murapol zadeklarował, że spółki zależne od Murapol, które pozyskają środki zainwestowane przez Murapol HRE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na zakup lub refinansowanie zakupu gruntów pod realizację projektów deweloperskich, będą zlecały na rzecz Grupy Abadom RE kompleksową obsługę realizacji tychże projektów, podał Abadon RE. Abadon liczy, że dzięki tej usłudze wypracuje co najmniej 400 mln zł przychodów w ciągu 5 lat. >>>>

ZUE, Budimex

Konsorcjum firm ZUE, Strabag sp. z.o.o. (lider), Strabag Rail GmbH, Strabag Általános Építő Kft., Strabag Rail a.s. i Budimex podpisało umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule "Projektuj i Buduj" w ramach projektu POIiŚ 5.1-3 "Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F)" - Faza II, podało ZUE. Wartość umowy to 215,7 mln zł netto. >>>>

GetBack

GetBack rozpoczyna program publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 300 mln zł i w ramach pierwszej serii emisji chce pozyskać do 60 mln zł. Zapisy potrwają od 18 do 27 kwietnia, przydział planowany jest na ok. 10 maja. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. >>>>

Elektrotim

Oferta Elektrotim za 11,35 mln zł netto została wybrana w postępowaniu prowadzonym przez Nestle Polska (Oddział Purina), poinformowała spółka. >>>>

Mirbud

PBDiM Kobylarnia, spółka zależna Mirbudu, podpisała umowę z Bydgoszczą na realizację inwestycji drogowych za 27,8 mln zł brutto, podał Mirbud. >>>>

GetBeck

GetBeck planuje zwiększenie kapitałów poprzez pierwotną ofertę publiczną akcji (IPO) i debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. >>>>

i2 Development

i2 Development otrzymał pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych na łącznie 104 lokale w ramach I etapu projektu Awicenny we Wrocławiu, podała spółka. >>>>

Fabryk Mebli Forte

Rada nadzorcza Fabryk Mebli Forte, na wniosek zarządu, zdecydowała o zarekomdnowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 4,78 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku (92,41 mln zł) przeznaczona ma zostać na kapitał rezerwowy. >>>>

Uniserv-Piecbud

Wartość zapisów na obligacje serii B Uniserv-Piecbud przekroczyła 10 mln zł, stanowiące wartość całej emisji, w związku z czym zdecydowano o skróceniu zapisów do 11 kwietnia, podała spółka. >>>>

Action

Action w restrukturyzacji złożył w sądzie okręgowym pozew przeciwko HSBC Bank Polska o zapłatę 174,45 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz nakazanie realizacji umowy o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancji i akredytyw nr 51/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w brzmieniu ustalonym aneksem nr 18 z dnia 23 czerwca 2016 r., podał Action. >>>>

Vistula Group

Rada nadzorcza Vistula Group powołała na nową kadencję zarząd w dotychczasowym składzie, z Grzegorzem Pilchem jako prezesem, podała spółka. >>>>