Implementacja przepisów dyrektywy MiFID II (oraz dyrektywy delegowanej 2017/593) do krajowego porządku prawnego została przewidziana w projekcie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (w tym m.in. ustawę Prawo bankowe, ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi). Projekt ustawy został przedłożony pod obrady Rady Ministrów w grudniu 2017 r. i zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UC 86.

"Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wnioskodawcę projektu, tj. Ministerstwo Rozwoju i Finansów, wejście w życie przepisów implementujących dyrektywy możliwe jest najwcześniej na przełomie marca i kwietnia 2018 r." - napisano w komunikacie KNF.

"W związku z powyższym, zaistniała konieczność wypracowania zasad przejściowych, które będą stosowane do momentu wejścia w życie wskazanej nowelizacji" - dodano.

KNF zwraca uwagę, że z uwagi na brak implementacji dyrektyw MiFID II i dyrektywy delegowanej, po 3 stycznia 2018 r. wystąpi problem związany ze stosowaniem właściwych przepisów odnoszących się do rynku kapitałowego tj. będą istniały obok siebie następujące regulacje prawne:

- Obowiązujące polskie przepisy ustawowe oraz wykonawcze regulujące funkcjonowanie rynku kapitałowego (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi i ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz akty wykonawcze do tych ustaw),

- Dyrektywa MiFID II,

- Dyrektywa delegowana,

- MiFIR,

- Rozporządzenia delegowane i wykonawcze KE do MiFID II oraz MiFIR.

"W zaistniałej sytuacji konieczne jest przedstawienie zasad stosowania prawa europejskiego oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego do dnia implementacji Dyrektywy MiFID II i Dyrektywy delegowanej" - napisano w komunikacie.

Po 3 stycznia 2018 r. KNF będzie kierować się następującymi zasadami wyznaczającymi ogólny kierunek stosowania prawa wspólnotowego:

- Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego,

- Zasada bezpośredniej skuteczności dyrektyw,

- Zasada skutku pośredniego dyrektyw,

Przy zastosowaniu powyższych zasad, porządek prawny po 3 stycznia 2018 r., do momentu implementacji odpowiednich aktów prawa unijnego, będzie wyglądał następująco:

- Przepisy aktów prawa polskiego pozostaną nadal stosowane, o ile nie będą sprzeczne z bezpośrednio skutecznymi przepisami aktów unijnych (MiFID II, Dyrektywa delegowana, rozporządzenia delegowane i wykonawcze Komisji(UE)).

- Na przepisy Dyrektywy MiFID II i Dyrektywy delegowanej nadające jednostkom uprawnienia, jednostki będą mogły się powołać w stosunku do państwa lub organów publicznych, w przypadku spełniania przez te przepisy warunków bezpośredniej skuteczności.

- W odniesieniu do przepisów Dyrektywy MiFID II i Dyrektywy delegowanej nakładających obowiązki na adresatów norm (niebędących organami władzy publicznej) możliwe będzie powoływanie się przez tych adresatów na nieobowiązywanie przepisów wobec organów administracji publicznej przewidujących takie obowiązki.

- Rozporządzenia delegowane i wykonawcze Komisji (UE), jako część krajowego porządku prawnego państw członkowskich od chwili ich wejścia w życie, obowiązują wprost, powinny być stosowane z datą w nich określoną i nie podlegają implementacji do krajowego porządku prawnego (zgodnie z art. 249 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską).

W załączniku znajduje się pełny komunikat KNF w formacie pdf. (PAP Biznes)