"Zarząd spółki mBank podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie wniosku dotyczącego podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w następujący sposób:
- niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 199 339 249,57 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy banku.
- uzyskany w 2017 roku zysk netto mBanku w kwocie 1 089 703 775,81 zł zostanie przeznaczony:
1. w kwocie 217 907 428,30 zł na dywidendę dla akcjonariuszy banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,15 zł,
2. w kwocie 871 796 347,51 zł na kapitał zapasowy banku" - czytamy w komunikacie.

Zarząd rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 24 maja 2018 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., podano także.

"Rada nadzorcza banku zaakceptowała oraz zarekomendowała walnemu zgromadzeniu banku dokonanie podziału zysku netto za rok 2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez zarząd" - czytamy również w komunikacie.

Akcjonariusze zdecydują o podziale zysku za 2017 i wypłacie dywidendy 12 kwietnia br, wynika z opublikowanych projektów uchwał i ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

mBank odnotował 1 091,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 219,28 mln zł zysku rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1 089,7 mln zł wobec 1 219,34 mln zł zysku rok wcześniej. 

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. 

(ISBnews)