Wykluczenie nastąpiło w związku z kilkukrotnym naruszeniem przez Hawe SA ustawy o ofercie publicznej, m.in. poprzez nieprawidłowości w publikacjach raportów bieżących i okresowych, których terminowa i należyta publikacja "pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym" - wynika z komunikatu.

"W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę Hawe SA. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego" - głosi komunikat.

KNF dodaje, że nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych było wielokrotne oraz miało miejsce w długim okresie.

"Zdaniem Komisji naruszenia dokonane przez Hawe SA w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu rocznego za rok 2014 oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpłynęły istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych Spółki. Ponadto Spółka nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku. Komisja oceniła, że wszystkie naruszenia miały charakter rażący" - głosi komunikat.

"Biorąc pod uwagę zarówno liczbę dokonanych naruszeń, jak i ich wagę, wskazać należy, iż uczestnicy rynku kapitałowego przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje Spółki środków pieniężnych, bazowali na informacjach, które nie były kompletne i rzetelne, i nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki. W związku z powyższym Komisja nałożyła na spółkę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej" - czytamy.

"Ponadto z uwagi na wskazane powyżej wielokrotne naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w przepisach prawa, które miało charakter rażący, Komisja uznała, że w niniejszym przypadku zasadne jest zastosowanie również najdotkliwszej sankcji tj. bezterminowe wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ocenie Komisji zebrany w toku postępowania administracyjnego materiał uzasadnia stwierdzenie, że Emitent nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości" - głosi komunikat KNF.

Wykluczenie papierów wartościowych spółki ma nastąpić 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna.

Hawe SA jest spółką w upadłości. Od 2007 roku jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obrót akcjami został zawieszony przez GPW na wniosek KNF w maju 2017 roku.

Grupa Kapitałowa HAWE to spółka zajmująca się kompleksowymi usługami operatorskimi na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługami projektowymi i budowlanymi dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.