"W nawiązaniu do doniesień medialnych, Idea Bank informuje, że na 26 kwietnia 2018 r. stan należności grupy kapitałowej Idea Banku od spółki GetBack SA wynosi 14,3 mln zł, w tym są to obligacje o wartości 8,3 mln zł i należności handlowe na kwotę 6 mln zł. Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej Grupy Idea Banku wynoszącej na koniec 2017 r. 24 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo GetBack jest właścicielem certyfikatów funduszy inwestycyjnych, w portfelach których znajdują się wierzytelności sprzedane przez Idea Bank w 2016 r.

"Wartość należności Idea Banku od tych funduszy wynosi 73,2 mln zł. Obecnie należności Idea Banku od funduszy z tego tytułu są regulowane terminowo" - podkreślono.

Idea Bank przypomniał, że umowa sprzedaży 100% akcji spółki GetBack przez bank została podpisana 15 marca 2016 r. - wówczas sytuacja finansowa tej spółki nie budziła zastrzeżeń.

"Według ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych na datę poprzedzającą podpisanie umowy, tj. na 31 grudnia 2015 r. łączne aktywa GetBack wynosiły 655 mln zł, w tym wartość portfeli wierzytelności 422 mln zł oraz inwestycje w podmioty stowarzyszone (fundusze inwestujące w portfele wierzytelności) 77 mln zł. Zobowiązania ogółem wynosiły 470 mln zł, w tym zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 254 mln zł, (w tym zobowiązania krótkoterminowe 132 mln zł), zaś zobowiązania handlowe 173 mln zł" - czytamy także.

W 2015 r. GetBack zrealizował zysk netto wysokości 120 mln, w I kw.2016 - 38 mln zł, zaś w I półr. 2016 r. zysk sięgnął 74 mln zł.

"Nie posiadając żadnych dodatkowych informacji poza dostępnymi na rynku, bankowi trudno spekulować co jest przyczyną obecnych problemów płynnościowych GetBack. Spółka była dobrze oceniana przez rynek kapitałowy. GetBack uzyskiwał rating agencji i pozytywne rekomendacje domów maklerskich, a jej instrumenty były nabywane przez fundusze inwestycyjne" - podsumowano.

GetBack poinformował dziś iż szacuje, że łączna wartość nominalna niewykupionych w terminie obligacji wynosiła 88,26 mln zł według stanu na 25 kwietnia br. Ponadto łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek od obligacji wynosiła 3,32 mln zł. Spółka podała także, że dane uwzględniają także obligacje wyemitowane przez EGB Investments.

17 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. Później Komisja podała, że może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji GetBack po opublikowaniu przez spółkę raportu rocznego.

16 kwietnia br. GetBack podał, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.

17 kwietnia br. rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.

Także 17 kwietnia akcjonariusze GetBack zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 50 mln akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.