Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - CCC odnotowało 145,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 40,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz podatku dochodowego wynik netto za okres 01-03.2018 r. wyniósł – 144,1 mln zł (uwzględnia zmiany wynikające z zastosowania MSSF 16) i był o 106,5 mln zł niższy niż w okresie 01-03.2017 r. Wpływ zastosowania MSSF16 na wynik netto Grupy wyniósł – 15,2 mln zł. Skorygowany zysk (strata) netto jest liczony w oparciu o zysk netto skorygowany o pozycje, które zdaniem zarządu mają charakter jednorazowy i nie są brane pod uwagę przy ocenie wyników oraz podczas podejmowania decyzji" - czytamy w raporcie.
Skorygowana strata netto wyniosła 133,7 mln zł w I kw. wobec 35,5 mln zł straty rok wcześniej.
Strata operacyjna wyniosła 119,5 mln zł wobec 16,1 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 694,1 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 720,4 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale 2018 r. grupa kapitałowa CCC: powiększyła sieć sprzedaży CCC o ponad 16,0 tys. m2; zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 3,7% w stosunku do I kwartału 2017 r.; osiągnęła wynik EBITDA w wysokości 17,4 mln zł (wzrost 13,9 mln zł w stosunku do I kwartału 2017 r.)" - napisano w raporcie.
Na spadek sprzedaży zasadniczy wpływ miały niekorzystne warunki pogodowe (opóźnienie startu sprzedaży kolekcji wiosennej). Udział przychodów ze sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w okresie 01-03.2018 r. wyniósł 71,5%, przy udziale e-commerce 24,3% i 4,2% udziale sprzedaży hurtowej. Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 41,7% w porównaniu z 47,7% w pierwszym kwartale 2017 r. (spadek udziału wynika z ekspansji na rynkach zagranicznych i wzrostu udziału sprzedaży w kanale e-commerce), wymieniono w raporcie.
"Sprzedaż detaliczna na 1 m2 – za okres 01-03.2018 r. wyniosła 0,97 tys. zł/ m2 (miesięcznie 0,32 tys. zł/m2) wobec 1,31 tys. zł/m2 (miesięcznie 0,44 tys. PLN/m2) w analogicznym okresie 2017 r., przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 9%. Na wielkość osiąganych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych. Opóźniony start sprzedaży kolekcji wiosennej (związany z niekorzystnymi warunkami pogodowymi), znalazł odzwierciedlenie w spadku sprzedaży w placówkach porównywalnych na rynkach (Polska – 22,6%; Europa Środkowo-Wsch. – 17,9%; Europa Zachodnia – 20,6%)" - podano także.
Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w okresie 01- 03.2018 r. wyniósł 332,0 mln złi spadł o 5,3% (poziom marży został zaburzony przez opóźnienie startu sprzedaży kolekcji wiosennej).
"Marża na sprzedaży w kanale offline w okresie 01-03.2018 r. wyniosła 268,9 mln zł (51,2%) i była wyższa o 0,9 pkt proc. w stosunku do okresu porównywalnego. Dynamiczny wzrost udziału sprzedaży w kanale e-commerce spowodował dalszy efekt rozwodnienia marży brutto na sprzedaży. Ww. czynniki spowodowały, że skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w I kwartale 2018 r. spadła o 0,9 pkt proc. do poziomu 47,8%" - czytamy także.
W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 1,9 mln zł wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.
(ISBnews)