PDP spadł o 4.045,6 mln zł (-0,4 proc.) w II kwartale 2018 r i wzrósł o 23.308,8 mln zł (2,4 proc.) wobec końca 2017 r.

Jak podaje MF zmiana PDP w II kwartale 2018 r. była wynikiem:

- spadku zadłużenia podsektora rządowego o 3.865,6 mln zł (-0,4 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 3.967,3 mln zł (-0,4 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 178,3 mln zł (-0,3 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 421,1 mln zł (-0,7 proc.),

- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,7 mln zł (-2,6 proc.).

Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec II kwartału 2018 r. 1.030.405,0 mln zł, co oznaczało:

- spadek o 2.202,0 mln zł (-0,2 proc.) w II kwartale 2018 r.;

- wzrost o 18.862,6 mln zł (+1,9 proc.) w porównaniu z końcem 2017 r.

MF podało też, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec II kwartału 2018 r. 1.032.002,4 mln zł i wzrósł o 26.314,2 mln zł (+2,6 proc.) w stosunku do końca 2017 r.

Na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2018 r., poza zmianami w PDP, wpłynął przede wszystkim:

- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 5.042,5 mln zł);

- zmniejszenie stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych) o 711,6 mln zł oraz wzrost w przypadku umiejscowionych w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 347,1 mln zł, co łącznie spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora;

- spadek zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych (o 464,4 mln zł). (PAP Biznes)