NBP: Zysk netto banków wyniósł 9,12 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2018 r.Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 9,12 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2018 r., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po sześciu miesiącach br. zysk netto wynosił 7,83 mld zł.

Przychody odsetkowe w okresie 7 miesięcy br. wyniosły 35,59 mld zł (po 6 miesiącach: 30,33 mld zł), zaś koszty odsetkowe - 9,32 mld zł (po 6 miesiącach: 7,94 mld zł).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w okresie 7 miesięcy br. wyniosły 10,25 mld zł (po 6 miesiącach: 8,69 mld zł), zaś koszty z tytułu opłat i prowizji - 2,44 mld zł (po 6 miesiącach: 2,07 mld zł).

Koszty administracyjne w okresie 7 miesięcy br. wyniosły 20,48 mld zł (po 6 miesiącach: 17,63 mld zł).

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 4,38 mld zł po 7 miesiącach br. (po 6 miesiącach: 3,9 mld zł).

NBP podkreślił, że zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych.

"Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9)" - podał też bank centralny.

(ISBnews)