Zysk operacyjny wyniósł 8,44 mln zł wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,51 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 168,96 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 17,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 522,67 mln zł w porównaniu z 451,53 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 61,2 mln zł i był wyższa o 75% w skali roku. 

"Główny wpływ na wyniki Grupy miały (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego):

- istotnie wyższa wartość przychodów ze sprzedaży, wynikająca z przypadających na trzy kwartały 2018 dostaw produkowanych i modernizowanych pojazdów,

- poprawa rentowności brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym o 18,7 mln zł oraz w ujęciu procentowym

- dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej +9,5 mln zł ( w tym 3,6 mln ze sprzedaży majątku trwałego),

- wzrost kosztów ogólnego zarządu o 3,3 mln zł, ujemny wynik na działalności finansowej -8,4 mln" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników. 

"W ocenie zarządu sytuacja finansowa Grupy jest stabilna a wyniki są zgodne z przyjętymi w planie rocznym wartościami. Wolumen osiągniętych przychodów jest konsekwencją realizacji podpisanych harmonogramów dostaw pojazdów, a te nie gwarantują równomiernego rozłożenia sprzedaży w okresie roku. Biorąc pod uwagę, iż na IV kwartał br. przypada dostawa kilku elektrycznych zespołów trakcyjnych, kilkunastu zmodernizowanych lokomotyw spalinowych oraz blisko 10 lokomotyw elektrycznych. Zarząd ocenia, iż przychody i wyniki 2018 roku ulegną dalszej i istotnej poprawie w stosunku do wyników po 3 kwartałach" - czytamy także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 10,92 mln zł wobec 4,22 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)