Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - BBI Development, w ramach istniejącego programu emisji obligacji, dokonał emisji oraz przydziału 15 000 nowych trzyletnich obligacji oznaczonych serią BBI0222 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka.
"Zgodnie z warunkami emisji obligacji (WEO):
1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia (refinansowanie części zapadających w lutym 2019 r. obligacji emitenta o serii BBI0219);
2) Rodzaj obligacji: obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela.
3) Wielkość emisji: 15 000 obligacji na okaziciela serii BBI0222 o łącznej wartości nominalnej 15 000 000 zł.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 1 000 zł, zaś obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej równej jednostkowej wartości nominalnej.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: datą emisji obligacji jest 22 lutego 2019 roku, zaś data wykupu obligacji nastąpi w dniu 22 lutego 2022 roku.
Oprocentowanie obligacji będzie ustalane wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2019 roku.
6) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.
7) Zabezpieczenie obligacji: obligacje nie są zabezpieczone" - czytamy w komunikacie.
Warunki emisji obligacji przewidują wprowadzenie obligacji do notowań w ASO na rynku Catalyst, podano również.
Wczoraj spółka informowała, że zarząd BBI Development podjął uchwałę o przeprowadzeniu emisji nowych, niezabezpieczonych obligacji serii BBI0222 o wartości nominalnej 15 mln zł.
BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.
(ISBnews)