Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął decyzję o aktualizacji wybranych elementów strategii grupy, opublikowanej w marcu 2017 r. Zaktualizowana strategia obejmuje m.in. podtrzymanie rozwoju posiadanych konceptów restauracyjnych, inwestycje w pakiety mniejszościowe związane z konceptami gastronomicznymi, oferowanie wsparcia restauratorom nieposiadającym jednorodnej sieci i rozwój na rynku delivery, podała spółka. Jednocześnie zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zmierzającego do wydzielenia marek SPHINX, Chłopskie Jadło i Piwiarnia do spółek zależnych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).
"W ocenie emitenta czynniki takie jak m.in.: dynamicznie zmieniający się rynek pracy i związana z tym presja płacowa, zmiany przepisów prawa tj. głównie zakaz handlu w niedzielę i wprowadzenie MSSF 16, przewidywany wzrost cen i kosztu pieniądza, wysoki poziom dźwigni finansowej emitenta oraz rozwój narzędzi IT uzasadniają dokonanie przez zarząd spółki rewizji dotychczasowych założeń strategicznych emitenta i grupy kapitałowej przyjętych w 2017 r. celem ich lepszego dopasowania do bieżących warunków prowadzenia działalności" - czytamy w komunikacie.
Zaktualizowana strategia obejmuje w szczególności:
- podtrzymanie koncepcji rozwoju posiadanych konceptów restauracyjnych w ramach grupy Sfinks Polska poprzez spółki zależne lub powiązane przy zapewnieniu, co do zasady, zachowania nad nimi kontroli, ale w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jednocześnie emitent nie wyklucza możliwości oddania kontroli nad konkretną siecią danej marki o ile będzie to uzasadnione wsparciem wzrostu wartości emitenta oraz pod warunkiem pozostawania z nim w ścisłej współpracy przez określony czas;
- inwestycje w pakiety mniejszościowe związane z konceptami gastronomicznymi niedające kontroli celem wspierania rozwoju konceptów posiadających duży potencjał wzrostu i kompetentną kadrę zarządczą oraz z zastrzeżeniem posiadania przez Sfinks opcji odkupu wszystkich udziałów/akcji po ustalonym okresie i na z góry ustalonych zasadach;
- oferowanie wsparcia restauratorom nieposiadającym jednorodnej sieci, ale mającym perspektywę wieloletniej współpracy ze Sfinks na zasadach afiliacji do wybranych programów biznesowych spółki. Docelowo współpraca z nie mniej niż 1000 punktów gastronomicznych w programie afiliacyjnym;
- rozwój sprzedaży w systemie dostaw do klienta w oparciu o współpracę z głównymi graczami (integratorami) na rynku delivery, jak też o własną markę smacznieiszybko.pl, wymieniono w raporcie.
Uaktualniona strategia zakłada pozyskanie środków na jej finansowanie z: wypracowanej wolnej gotówki w wyniku działalności podstawowej, przychodów jednorazowych (w tym z przekształcenia posiadanych restauracji do modelu franczyzowego) i dokapitalizowania lub/i sprzedaży części udziałów obecnych oraz przyszłych spółek zależnych, jak również ze źródeł takich jak środki franczyzobiorców, dźwignia finansowa oraz dokapitalizowania Sfinks Polska. Mając na względzie możliwość pozyskania środków finansowych ze sprzedaży udziałów w obecnych oraz przyszłych spółkach zależnych spółka zamierza przenieść do spółek zależnych marki SPHINX, Chłopskie Jadło i Piwiarnia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jednocześnie konsekwentnie przekształcając część sieci restauracji własnych SPHINX i Chłopskie Jadło do modelu franczyzowego.
W przypadku pozyskania środków zgodnie z założeniami uaktualnionej strategii na satysfakcjonującym poziomie, Sfinks rozważy wcześniejszą spłatę części lub całości zobowiązań kredytowych, podano także.
W ocenie spółki powyższe działania pozwolą w szerszym niż dotychczasowy zakresie wykorzystać potencjał spółki i grupy kapitałowej w najbliższych latach, podkreślono.
Sfinks informuje, iż zaktualizowana strategia spółki na lata 2019 -2022 zostanie przedłożona do zatwierdzenia radzie nadzorczej i o decyzji organu nadzorującego w tym zakresie spółka poinformuje w trybie kolejnego komunikatu.
"Jednocześnie mając na względzie przyjętą przez zarząd aktualizację strategii w tym samym dniu emitent podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zmierzającego do wydzielenia marek SPHINX, Chłopskie Jadło i Piwiarnia do spółek zależnych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), co ma na celu zwiększanie efektywności budowania wartości emitenta" - czytamy dalej.
Niezależnie od uzyskania zgody rady nadzorczej o której mowa powyżej, Sfinks zastrzega, że dokonanie czynności związanych z ZCP wymaga podjęcia szeregu czynności o charakterze formalno-prawnym, w tym w szczególności uchwały walnego zgromadzenia. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zmierzającego do realizacji powyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
(ISBnews)