Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowejWarszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej, podała spółka. Posiedzenie co do próby ugodowej zostało wyznaczone na 17 września 2019 r.

We wniosku "Tauron Ciepło wnosi o zawezwanie spółki do próby ugodowej w szczególności: (1) poprzez zapłatę przez spółkę na rzecz Tauron Ciepło kwoty ok. 12,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, (2) ewentualnie w sytuacji, w której roszczenie Tauron Ciepło zostałoby zaspokojone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez realizację żądania wypłaty z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z dnia 20 czerwca 2013 r., poprzez dokonanie przez spółkę na własny koszt i ryzyko przeprojektowania, układu podawania paliwa do kotła, a następnie odnośnie tak przeprojektowanego układu wykona prace montażowo-budowlane, poprzedzone ewentualnym demontażem istniejącego układu lub jego elementów, bez naruszenia w jakikolwiek sposób struktury lub funkcjonalności bloku, a w takim przypadku Tauron Ciepło zwróci spółce kwotę wypłaconą przez bank" - czytamy w komunikacie.

12 lipca 2019 r. bank wypłacił kwotę ok. 12,6 mln zł na rzecz Tauron Ciepło, a Elektrobudowa w celu ochrony swoich praw złożyła w Sądzie Okręgowym w Katowicach pozew przeciwko Tauron Ciepło oraz bankowi o ustalenie, że Tauron Ciepło nie jest beneficjentem gwarancji bankowej, lub ewentualnie, że Tauron Ciepło nie przysługuje wymagalne roszczenie wobec spółki o zapłatę kwoty ok. 12,46 mln zł tytułem obniżenia ceny kontraktowej oraz 0,17 mln zł tytułem odszkodowania za szkody wynikłe z wystąpienia usterki, bowiem Tauron Ciepło nie dochował warunków przewidzianych w umowie łączącej strony, przypomniano.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent podtrzymuje argumentację leżącą u podstaw pozwu, o którym mowa powyżej, niemniej nie wyklucza możliwości polubownego zakończenia sporu i tym samym w toku postępowania spółka przedstawi ze swojej strony propozycje ugodowe" - podsumowano.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)