OECD prognozuje wyhamowanie wzrostu PKB w Polsce w '21 do 3,0 proc. i utrzymywanie się w tym horyzoncie inflacji blisko 3 proc. - wynika z listopadowej edycji raportu "Economic Outlook". Ekonomiści OECD zalecają Polsce zacieśnienie fiskalne i wcześniejsze podwyżki stóp proc., by ograniczyć presję inflacyjną.

"Wzrost gospodarczy pozostanie solidny, choć spowolni do 3,0 proc. z 3,8 proc. w 2020 r. Zarówno prywatne, jak i publiczne inwestycje spowolnią, a niski wzrost globalnego handlu ograniczy (dynamikę - PAP) eksportu. Wzrost konsumpcji prywatnej stopniowo wyhamuje, wraz z zanikiem wpływu nowych transferów socjalnych i obniżek podatków. Malejące przyrosty zatrudnienia oraz stały spadek pracujących skutkować będzie (...) redukcją stopy bezrobocia" - napisano w raporcie.

OECD rekomenduje zacieśnienie polityki fiskalnej w Polsce.

"Pomimo solidnego wzrostu, mocno ekspansywna polityka fiskalna w 2019 i 2020 r. zwiększy deficyt (sektora gg - PAP) z 0,2 proc. w 2018 r. do 1,4 proc. w 2021 r. (...) Właściwe byłoby dokonanie zacieśniania fiskalnego, by zrównoważyć rosnącą presję wydatkową związaną ze starzeniem się społeczeństwa w średnim terminie" - uważa OECD.

OECD prognozuje, że inflacja w Polsce w 2020 r. wyniesie 2,9 proc., a rok później 2,8 proc., w związku z czym wcześniejsza niż w 2021 r. podwyżka stóp procentowych mogłaby ograniczyć presję inflacyjną.

Reklama

"Wzrost płac może pozostać solidny, co odzwierciedla rosnące ograniczenia po stronie podażowej, stałe podwyżki płacy minimalnej oraz podwyżki w sektorze publicznym. Rosnące koszty pracy, ceny energii, a także podwyżki akcyzy na tytoń, będą pchać inflację w górę w latach 2020-21. Choć oczekuje się, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w najbliższych 2 latach, rozpoczęcie wcześniejszych podwyżek stóp procentowych pomogłoby ograniczyć presję inflacyjną" - napisano w raporcie.

OECD rekomenduje Polsce przeprowadzenie reform strukturalnych, które miałyby wzmocnić wzrost gospodarczy w średnim terminie, dotyczących spadającej liczby osób w wieku produkcyjnym oraz niskiej wydajności pracy.

Wśród propozycji reform znajdują się: zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki nad dziećmi, by poprawić udział kobiet w rynku pracy; stworzenie ram monitoringu imigracji oraz wprowadzenie polityki integracyjnej, by przyciągnąć i zatrzymać w Polsce wykwalifikowanych imigrantów; zachęcanie do dłuższego uczestnictwa w rynku pracy; zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn; prowadzenie przewidywalnej i długoterminowej polityki klimatycznej, przy stosowaniu zachęt podatkowych.

Poniżej tabela z prognozami OECD z listopada 2019 r., z porównaniem do prognoz z maja:

Prognozy z: XI '19 | V '19
2019 2020 2021 | 2019 2020
wzrost PKB 4,3 3,8 3,0 | 4,2 3,5
konsumpcja prywatna 4,2 4,7 3,8 | 4,7 4,2
spożycie publiczne 3,9 4,4 3,4 | 5,3 4,8
inwestycje 8,6 4,6 3,3 | 5,8 5,6
popyt krajowy 5,0 4,6 3,6 | 4,9 4,5
eksport 4,5 3,0 3,2 | 6,3 4,9
import 4,7 4,2 4,3 | 6,9 6,8
|
bezrobocie 3,4 3,1 2,8 | 3,5 3,3
CPI 2,3 2,9 2,8 | 1,9 3,0
CPI bazowy (bez żywności i energii) 1,9 2,5 2,8 | 1,7 2,9
saldo C/A (w proc. PKB) -0,1 -0,6 -0,9 | -1,2 -1,6
|
Saldo sektora gg (proc. PKB) -1,2 -0,6 -1,4 | -1,4 -1,0
Dług sektora gg (proc. PKB) 47,4 45,6 45,0 | 47,9 46,6

>>> Polecamy: Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 5,9 proc.